Kho kim cương của chúng tôi có biến động liên tục về số lượng. Quý khách vui lòng nhận tư vấn trực tiếp về viên kim cương mà quý khách quan tâm.

NHẬN TƯ VẤN NGAY
GIA ReportShapeQtyCaratColorClarityCutFluo.Millimetre (mm)
7461038488Round Brilliant10.3DIFEXVst4.34x4.32x2.67
1469250081Round Brilliant10.3DIFEXStg4.35x4.32x2.58
1468355882Round Brilliant10.3DIFEXStg4.32x4.3x2.66
7461377365Round Brilliant10.3DIFEXStg4.3x4.27x2.67
2464572442Round Brilliant10.3DIFEXMed4.3x4.28x2.66
6461500671Round Brilliant10.3DIFEXMed4.31x4.29x2.6
2456820028Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.3x4.28x2.64
3465259461Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.29x4.27x2.68
1459777393Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.31x4.28x2.67
7468518796Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.27x4.23x2.65
7462502173Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.32x4.29x2.65
7466600912Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.3x4.26x2.66
2466676282Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.28x4.24x2.68
1469646781Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.26x4.23x2.66
1465471266Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.3x4.27x2.64
2466353297Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.31x4.28x2.67
2467677922Round Brilliant10.3DIFEXFnt4.31x4.27x2.66
1459957308Round Brilliant10.3DVS1EXMed4.32x4.29x2.69
1463679465Round Brilliant10.3DVS1EXMed4.31x4.28x2.6
7462585412Round Brilliant10.3DVS1EXMed4.28x4.24x2.68
6465606184Round Brilliant10.3DVS1EXMed4.29x4.27x2.67
6465458687Round Brilliant10.3DVS1EXFnt4.28x4.25x2.69
1463495196Round Brilliant10.3DVS1EXFnt4.36x4.33x2.61
3465538031Round Brilliant10.3DVVS1EXVst4.28x4.26x2.69
6465472466Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.27x4.24x2.68
5466459130Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.3x4.29x2.68
6465363772Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.35x4.32x2.59
6461489179Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.28x4.25x2.68
6462538886Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.31x4.28x2.65
2467650987Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.38x4.36x2.6
6462462970Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.3x4.27x2.67
6462335870Round Brilliant10.3DVVS1EXStg4.29x4.25x2.65
5466130889Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.25x2.62
6462130841Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.27x4.23x2.66
2466092561Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.31x4.28x2.64
5463104725Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.33x4.3x2.65
1468155792Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.33x4.3x2.63
6465264528Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.25x2.65
1469294061Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.34x4.31x2.61
2468196795Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.3x4.26x2.65
6462233318Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.26x2.68
6465446060Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.32x4.3x2.64
2468432218Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.25x2.67
6465038651Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.3x4.27x2.67
7463430086Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.27x4.24x2.69
1469390469Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.32x4.29x2.64
1468333214Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.32x4.29x2.58
3465519452Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.26x2.67
3465492541Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.3x4.28x2.64
2467511872Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.3x4.26x2.69
2466561697Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.27x4.25x2.69
1468567666Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.26x2.63
3465575531Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.24x2.69
7461657156Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.44x4.41x2.59
5466499952Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.27x4.24x2.68
2467650261Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.25x2.67
1465678251Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.27x2.7
2468695167Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.28x4.26x2.66
1469501903Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.31x4.28x2.66
2466500133Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.25x2.67
6462533387Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.26x2.66
1463458198Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.32x4.29x2.66
2466459744Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.29x4.26x2.65
2467459419Round Brilliant10.3DVVS1EXMed4.3x4.26x2.64
7458899501Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.27x2.65
1455820046Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.34x4.3x2.64
2466130887Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.24x2.68
1468219178Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.25x2.65
1468130520Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.4x4.36x2.59
1465072583Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.28x2.67
5463212482Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.26x2.68
3465232337Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.26x2.67
2466201589Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.23x2.68
6461171349Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.62
6461432044Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.25x2.64
5463339027Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.26x4.22x2.65
6462352073Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.31x2.59
1463502873Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.61
2466511883Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.24x2.69
6461513518Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.25x2.67
7463502120Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.26x2.68
6462527560Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.42x4.4x2.58
6462522791Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.26x2.61
6462525174Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.59
3465390600Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.26x2.69
6465373665Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.59
2464373601Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.61
7466366334Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.27x2.64
2468346513Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.31x4.28x2.68
1469340106Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.26x2.71
6462430050Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.27x2.69
1469458381Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.64
1469431353Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.65
2467430070Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
6465457804Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.26x4.22x2.68
2466459438Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.27x2.63
5463436982Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.27x2.67
3465212647Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
2468556675Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.23x2.64
2467566660Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.3x4.27x2.62
6462559153Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.34x4.32x2.6
7463566878Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.32x4.3x2.65
6462585291Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.31x2.65
5463585319Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.23x2.64
2467557610Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
6462524737Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.31x4.28x2.7
1465502158Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.62
1465514570Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.24x2.66
6462364545Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.68
1469675537Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.64
6462656396Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.24x2.64
6462679951Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.56
2467641449Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.38x4.34x2.64
3465651557Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.7
2464645637Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.43x4.4x2.58
7466651627Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.28x4.24x2.69
6462430682Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.34x4.3x2.62
2467641945Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.61
5466606954Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.27x4.25x2.68
2464607587Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.29x4.25x2.68
5466233250Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.31x4.28x2.61
6465588525Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.26x4.24x2.69
2466613512Round Brilliant10.3DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.64
6462341278Round Brilliant10.3DVVS2EXStg4.31x4.27x2.67
7466556948Round Brilliant10.3DVVS2EXStg4.31x4.28x2.63
2467640768Round Brilliant10.3DVVS2EXStg4.27x4.24x2.66
7461676881Round Brilliant10.3DVVS2EXStg4.28x4.25x2.69
2468292933Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.29x4.26x2.66
5463104682Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.28x4.25x2.66
6461432375Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.28x4.25x2.65
1468514160Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.31x4.28x2.64
6462535940Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.29x4.26x2.63
1463607920Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.29x4.25x2.64
5463616911Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.33x4.31x2.59
6465606322Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.28x4.25x2.61
5466641653Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.3x4.28x2.61
2466640256Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.31x4.28x2.7
7461527118Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.39x4.36x2.57
2467613490Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.3x4.27x2.64
2466500059Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.29x4.26x2.66
5456915800Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.26x2.66
2464174882Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.27x4.24x2.69
2467606948Round Brilliant10.3DVVS2EXMed4.27x4.24x2.65
1459884000Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.28x2.63
6462170422Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.27x4.24x2.67
2464140605Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.25x2.64
7458928755Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.29x4.27x2.66
2467297624Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.35x4.32x2.63
6462263960Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.29x4.25x2.65
1469028696Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.27x2.64
6461501850Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.27x4.24x2.65
1468487667Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.27x4.23x2.68
5466346532Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.27x4.24x2.68
6461457873Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.32x4.29x2.63
6461459981Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.24x2.68
3465617430Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.32x4.3x2.64
6461364489Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.31x4.28x2.6
2466336108Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.42x4.39x2.56
6465468352Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.25x2.65
2466459225Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.26x2.67
6465446796Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.29x4.27x2.7
1463499901Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.33x4.3x2.67
1468502491Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.29x4.27x2.68
6465353821Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.27x2.66
7463556908Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.25x2.68
1469651459Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.28x4.25x2.69
7468640790Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.37x4.34x2.64
6462580944Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.27x2.69
6461694963Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.34x4.32x2.64
2467618042Round Brilliant10.3DVVS2EXFnt4.3x4.27x2.68
7466263144Round Brilliant10.3EIFEXMed4.31x4.27x2.67
5466143296Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.34x4.31x2.65
7462126297Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.31x4.27x2.69
6462250311Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.27x4.24x2.67
7468261969Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.29x4.27x2.65
2467473839Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.29x4.25x2.68
2464585656Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.39x4.36x2.65
1469619420Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.3x4.27x2.67
5463646517Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.29x4.26x2.68
1469677120Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.45x4.42x2.58
2467487766Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.29x4.26x2.63
6461364459Round Brilliant10.3EIFEXFnt4.29x4.26x2.68
6461695850Round Brilliant10.3EVS2EXNon4.31x4.27x2.7
2466680415Round Brilliant10.3EVS2EXNon4.3x4.27x2.66
1467173665Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.28x4.25x2.65
7468171830Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.29x4.26x2.7
6462105847Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.28x4.25x2.68
6461263856Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.27x4.24x2.68
5466219425Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.31x4.28x2.67
5466585439Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.33x4.29x2.67
1465559272Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.26x4.23x2.68
2466556019Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.28x4.26x2.66
2464512388Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.32x4.29x2.64
6462503015Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.33x4.3x2.63
3465208689Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.27x4.25x2.69
5416899347Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.31x4.28x2.66
1468198095Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.31x4.28x2.64
1467651640Round Brilliant10.3EVVS1EXStg4.29x4.26x2.67
1418824033Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.33x4.31x2.66
7468232776Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.29x4.26x2.66
6462249990Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.33x4.3x2.6
7466139801Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.3x4.29x2.67
3465168545Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.29x4.26x2.67
6462264594Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.26x4.23x2.69
2456513981Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.31x4.28x2.63
6461459972Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.33x4.31x2.6
2466433254Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.28x4.24x2.69
2466520001Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.26x4.23x2.68
1467537259Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.28x4.27x2.64
2448817252Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.26x2.63
1465532760Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.38x4.36x2.59
1463586767Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.39x4.36x2.56
2467564607Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.27x4.24x2.67
2467665650Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.27x4.23x2.68
5463651366Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.28x4.25x2.68
2467677608Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.31x4.28x2.68
6461606230Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.29x4.25x2.65
2467514087Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.29x4.25x2.68
6462352008Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.31x4.27x2.67
6465297961Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.32x4.28x2.64
6465617288Round Brilliant10.3EVVS1EXMed4.29x4.26x2.67
5453820036Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.26x2.7
6451822152Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.35x4.31x2.59
6455960529Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.31x4.28x2.7
6465001199Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.32x4.28x2.62
5463208671Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.34x4.31x2.62
6465105956Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
7466105446Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.31x4.29x2.7
7466208528Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.27x4.25x2.69
6461258453Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.27x2.69
2466219754Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.27x2.62
6451991560Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.29x4.27x2.68
2466074449Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.27x2.69
6461083651Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.26x4.23x2.68
3455929391Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.34x4.31x2.62
2454835943Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.33x4.29x2.67
5466264094Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.27x2.67
6461297644Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.28x4.24x2.7
2467353264Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.27x4.23x2.67
7461187527Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.31x4.28x2.67
2464504694Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.29x4.26x2.63
2466472952Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.33x4.29x2.65
6462489441Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.36x4.33x2.62
2466511732Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.26x4.22x2.66
1469501938Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.27x4.24x2.69
2464502133Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.4x4.36x2.61
1469525447Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.33x4.3x2.67
6462467953Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.31x4.27x2.64
2468458790Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.3x4.27x2.65
2466363898Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
6461339150Round Brilliant10.3EVVS1EXFnt4.32x4.29x2.64
3465195755Round Brilliant10.3EVVS2EXStg4.32x4.29x2.63
6462514096Round Brilliant10.3EVVS2EXStg4.39x4.38x2.63
6462054412Round Brilliant10.3EVVS2EXMed4.28x4.25x2.69
6461174576Round Brilliant10.3EVVS2EXMed4.3x4.27x2.65
5466459459Round Brilliant10.3EVVS2EXMed4.29x4.26x2.68
1463352420Round Brilliant10.3EVVS2EXMed4.33x4.29x2.63
6465704522Round Brilliant10.3EVVS2EXMed4.29x4.26x2.67
1467202248Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.26x4.23x2.66
1468458447Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.25x4.22x2.68
2466081120Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.26x4.23x2.68
1468168164Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.3x4.28x2.66
1468353881Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.3x4.26x2.66
7468372110Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.28x4.24x2.68
1469351385Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.29x4.25x2.69
6462459681Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.36x4.33x2.61
3465457712Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.28x4.25x2.66
6462309456Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.3x4.28x2.69
6461611893Round Brilliant10.3EVVS2EXFnt4.29x4.26x2.64
6465262836Round Brilliant10.3FIFEXStg4.3x4.27x2.61
5463562998Round Brilliant10.3FIFEXStg4.28x4.25x2.66
6465173714Round Brilliant10.3FIFEXMed4.36x4.33x2.64
2466526147Round Brilliant10.3FIFEXMed4.33x4.3x2.63
7468376009Round Brilliant10.3FIFEXMed4.34x4.31x2.62
7461390408Round Brilliant10.3FIFEXMed4.32x4.29x2.69
6465598170Round Brilliant10.3FIFEXMed4.29x4.26x2.68
6461365842Round Brilliant10.3FIFEXMed4.31x4.28x2.68
1445413689Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.35x4.32x2.63
2447281426Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.3x4.28x2.65
2466616206Round Brilliant10.3FIFEXMed4.3x4.28x2.67
2464645883Round Brilliant10.3FIFEXMed4.31x4.28x2.67
6462210635Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.28x4.25x2.68
6465105106Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.29x4.27x2.69
5466297651Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.28x4.24x2.69
7466459473Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.28x4.26x2.69
2468539695Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.36x4.33x2.59
6465707282Round Brilliant10.3FIFEXFnt4.34x4.31x2.61
7466458896Round Brilliant10.3FVS1EXMed4.27x4.24x2.64
1455948648Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.32x4.29x2.68
6465208940Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.29x4.26x2.69
2467432443Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.26x4.23x2.67
7466489846Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.26x4.23x2.67
5463600178Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.27x4.24x2.7
6462508882Round Brilliant10.3FVVS1EXStg4.28x4.25x2.65
2397638065Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.31x4.28x2.66
7451953040Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.33x4.29x2.59
5463022981Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.3x4.27x2.64
3465198056Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.32x4.3x2.65
1465297686Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.3x4.28x2.67
5456856063Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.29x4.27x2.67
2426520805Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.31x4.29x2.68
3465335852Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.29x4.26x2.63
7468487368Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.3x4.27x2.63
2467391781Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.29x4.26x2.67
6465500885Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.3x4.27x2.66
7468489708Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.36x4.33x2.62
2467512587Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.29x4.26x2.66
3465617262Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.27x4.23x2.67
5463616350Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.28x4.25x2.69
7463640832Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.33x4.29x2.66
6461641218Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.26x4.23x2.69
2466666259Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.27x4.23x2.66
7468680421Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.36x4.33x2.6
5466430101Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.27x4.24x2.66
6462487404Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.28x4.25x2.67
6462390455Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.31x4.28x2.65
5463502910Round Brilliant10.3FVVS1EXMed4.32x4.29x2.67
7466056166Round Brilliant10.3FVVS1EXFnt4.28x4.25x2.62
2466000284Round Brilliant10.3FVVS1EXFnt4.28x4.25x2.66
7462586829Round Brilliant10.3FVVS2EXStg4.31x4.27x2.71
3465656351Round Brilliant10.3FVVS2EXStg4.26x4.22x2.66
5453975033Round Brilliant10.3FVVS2EXMed4.28x4.25x2.69
2467533472Round Brilliant10.3FVVS2EXMed4.31x4.28x2.69
2468645769Round Brilliant10.3FVVS2EXMed4.26x4.23x2.64
2466617034Round Brilliant10.3FVVS2EXMed4.26x4.24x2.7
7468650005Round Brilliant10.3FVVS2EXMed4.26x4.22x2.68
6465385948Round Brilliant10.3FVVS2EXFnt4.28x4.25x2.62
2464631476Round Brilliant10.3GIFEXMed4.32x4.28x2.6
6462656378Round Brilliant10.3GIFEXMed4.29x4.27x2.69
2467108706Round Brilliant10.3GIFEXFnt4.35x4.32x2.61
7461161107Round Brilliant10.3GIFEXFnt4.31x4.28x2.65
1468297849Round Brilliant10.3GIFEXFnt4.3x4.27x2.66
1467606906Round Brilliant10.3GIFEXFnt4.4x4.37x2.6
6462598667Round Brilliant10.3GVS1EXMed4.32x4.29x2.63
6462037026Round Brilliant10.3GVVS1EXStg4.28x4.24x2.67
2398180188Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.29x4.26x2.67
6391286388Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.28x4.25x2.69
6401364253Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.32x4.29x2.69
5221090426Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.36x4.34x2.66
2211942041Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.38x4.36x2.62
2416350049Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.31x4.29x2.68
6401597859Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.28x4.25x2.7
6392925828Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.32x4.3x2.68
6402967852Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.34x4.3x2.65
1403534677Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.32x4.28x2.68
7466026797Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.3x4.27x2.69
2466457767Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.28x4.25x2.65
1468233654Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.26x4.23x2.68
2464437495Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.28x4.25x2.69
2466617242Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.33x4.31x2.67
1468655979Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.31x4.28x2.68
5463665716Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.3x4.28x2.62
6465703351Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.27x4.23x2.67
7463557599Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.36x4.32x2.58
7466565309Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.32x4.29x2.64
3465598679Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.29x4.25x2.66
2466598283Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.31x4.29x2.69
5463600038Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.28x4.25x2.65
2464643093Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.27x4.24x2.65
1468646817Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.29x4.25x2.67
6462649966Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.33x4.31x2.62
6465581504Round Brilliant10.3GVVS1EXMed4.29x4.26x2.69
2466263677Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.31x4.28x2.69
7461047892Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.37x4.35x2.62
1465092679Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.32x4.29x2.63
6461233894Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.29x4.26x2.64
1463371108Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.31x4.28x2.6
7466173681Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.26x4.23x2.69
2466412104Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.31x4.28x2.69
1465177153Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.28x4.25x2.64
7468522405Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.29x4.26x2.68
1467609500Round Brilliant10.3GVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
1398493169Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.31x4.28x2.69
1469373565Round Brilliant10.3GVVS2EXStg4.31x4.28x2.65
6223091046Round Brilliant10.3GVVS2EXFnt4.29x4.27x2.67
7402364876Round Brilliant10.3GVVS2EXFnt4.3x4.28x2.68
6461650068Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.26x4.23x2.65
6462643219Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.26x4.23x2.67
6465640634Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.26x4.22x2.66
6462561051Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.28x4.25x2.66
2467641200Round Brilliant10.3GVVS2EXMed4.29x4.26x2.67
7458974957Round Brilliant10.3GVVS2EXFnt4.27x4.24x2.69
6415776177Round Brilliant10.3GVVS2EXFnt4.29x4.25x2.65
6462027745Round Brilliant10.3GVVS2EXFnt4.29x4.25x2.69
2416512436Round Brilliant10.3HIFEXMed4.28x4.25x2.65
7411336944Round Brilliant10.3HIFEXMed4.39x4.35x2.62
7421263685Round Brilliant10.3HIFEXMed4.3x4.27x2.67
2416439103Round Brilliant10.3HIFEXMed4.35x4.34x2.65
7468428493Round Brilliant10.3HIFEXMed4.31x4.28x2.68
5456982623Round Brilliant10.3HIFEXFnt4.29x4.26x2.67
6411995465Round Brilliant10.3HIFEXFnt4.29x4.25x2.69
7398163756Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.29x4.28x2.64
6422345123Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.32x4.28x2.66
6412678486Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.28x4.27x2.67
2416864517Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.3x4.26x2.68
2436029458Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.38x4.36x2.59
7421233251Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.31x4.28x2.67
3425272428Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.28x4.24x2.67
2424255819Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.29x4.25x2.67
2467365100Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.29x4.27x2.68
1433284880Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.28x4.24x2.66
2406286141Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.29x4.27x2.65
5426273264Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.32x4.29x2.66
1418845974Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.36x4.33x2.57
1405841243Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.41x4.39x2.61
1409175341Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.31x4.29x2.64
5222106654Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.32x4.29x2.67
6432033753Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.34x4.31x2.59
2404208944Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.35x4.31x2.66
1427277266Round Brilliant10.3HVVS1EXMed4.32x4.3x2.63
5466527110Round Brilliant10.3HVVS1EXFnt4.29x4.26x2.62
7461619022Round Brilliant10.3HVVS1EXNon4.3x4.26x2.67
1429269430Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.35x4.31x2.6
2426251742Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.42x4.38x2.56
2397946184Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.33x4.3x2.64
3385805214Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.29x4.27x2.66
2434100093Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.28x4.25x2.69
6402986213Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.29x4.27x2.66
2398769024Round Brilliant10.3HVVS2EXMed4.31x4.28x2.66
2466375237Round Brilliant10.3HVVS2EXFnt4.28x4.25x2.69
6401510633Round Brilliant10.3IIFEXMed4.28x4.25x2.67
2424125120Round Brilliant10.3IIFEXMed4.4x4.38x2.61
2417064105Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.36x4.33x2.63
6415158972Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.37x4.35x2.58
7411275908Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.28x4.25x2.67
5416245756Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.27x4.24x2.69
2414527641Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.29x4.25x2.66
2426197011Round Brilliant10.3IIFEXMed4.3x4.28x2.65
1439404837Round Brilliant10.3IIFEXMed4.33x4.3x2.62
1418164502Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.31x4.28x2.69
2418288879Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.27x4.24x2.68
5413681408Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.31x4.29x2.64
7416805289Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.32x4.3x2.64
1419602404Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.27x4.24x2.68
7428237893Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.29x4.26x2.69
7428277635Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.29x4.25x2.67
6412381540Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.31x4.29x2.68
2426360301Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.28x4.25x2.69
1415736562Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.29x4.26x2.68
7418574538Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.3x4.28x2.68
6415465973Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.35x4.33x2.66
6422405090Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.29x4.26x2.68
2426206054Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.33x4.3x2.63
6422372226Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.3x4.28x2.62
1443121561Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.31x4.28x2.7
1403105720Round Brilliant10.3IIFEXFnt4.3x4.28x2.69
6451463524Round Brilliant10.3IIFEXNon4.32x4.28x2.7
1435961856Round Brilliant10.3IIFEXNon4.28x4.25x2.64
2404380524Round Brilliant10.3IIFEXNon4.31x4.3x2.68
6425201929Round Brilliant10.3IIFEXNon4.31x4.27x2.67
6412272045Round Brilliant10.3IIFEXNon4.33x4.31x2.65
6452676688Round Brilliant10.3IIFEXNon4.33x4.29x2.6
2457872271Round Brilliant10.3IIFEXNon4.28x4.24x2.66
2457961377Round Brilliant10.3IIFEXNon4.26x4.23x2.69
2446809271Round Brilliant10.3IIFEXNon4.32x4.29x2.66
6422095600Round Brilliant10.3IIFEXNon4.29x4.26x2.68
6431905901Round Brilliant10.3IIFEXNon4.28x4.25x2.67
6462198407Round Brilliant10.3IIFEXNon4.38x4.34x2.6
7456642253Round Brilliant10.3IIFEXNon4.27x4.24x2.66
2427534029Round Brilliant10.3IIFEXNon4.31x4.28x2.66
6432031587Round Brilliant10.3IIFEXNon4.3x4.27x2.65
7446475868Round Brilliant10.3IIFEXNon4.29x4.27x2.67
2468650940Round Brilliant10.3IIFEXNon4.35x4.32x2.64
7406169678Round Brilliant10.3IVS1EXStg4.29x4.26x2.69
5416498445Round Brilliant10.3IVS1EXMed4.27x4.23x2.66
6402635561Round Brilliant10.3IVS1EXFnt4.3x4.28x2.66
2414099664Round Brilliant10.3IVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
2407353586Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.3x4.28x2.66
1403662826Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.28x4.27x2.68
6411041992Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.28x4.24x2.69
2427308039Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.31x4.29x2.66
5416681275Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.26x4.23x2.66
6392607328Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.64
1418099732Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.31x4.29x2.68
7421238028Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.34x4.32x2.6
6421274618Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.27x4.25x2.68
3415193117Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.26x4.22x2.66
2406167758Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.63
2404336697Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.68
2416193819Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.24x2.69
6415120515Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.67
6415152954Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
7418046789Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.7
2407927696Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.26x4.23x2.69
6412001089Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.25x2.69
2416164314Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
7432527605Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.32x4.29x2.59
1468048308Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.32x4.29x2.59
2424196990Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.31x4.28x2.68
2396773466Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.3x2.63
2396942553Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.67
7428156859Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.27x2.65
2426347221Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.32x4.29x2.67
2426332433Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.3x4.26x2.65
6425321260Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.32x4.29x2.61
2436044688Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.3x4.27x2.68
3425212923Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.69
1429275464Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.3x2.6
2416278071Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.26x2.69
2416347152Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.67
7412512852Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.69
2418879007Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.65
2416221634Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.68
1409083203Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.69
5416175925Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.62
6405637158Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.25x2.65
1417363302Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.3x2.6
6411012861Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.26x2.67
3415221142Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
1419576056Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.27x2.67
2417585070Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.26x4.23x2.69
5416752609Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.24x2.66
1425850323Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.24x2.64
2427266023Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.65
7423820396Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.32x4.28x2.63
3425361708Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.26x2.67
5436078483Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.66
5426510787Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.29x2.59
1428707246Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.69
6411702728Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.26x4.23x2.67
5416731212Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
5416748421Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
7418674036Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
7413674072Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.23x2.7
7408730803Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.69
7418255675Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
5393905256Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.32x4.28x2.64
3425045232Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.31x2.62
2427095158Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.66
6421272671Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.24x2.7
7402818009Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.67
1405508749Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.25x2.66
1403517701Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.27x2.66
6405512900Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.65
5403115926Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.66
6421210540Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.69
1418679218Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
5416921921Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.32x2.65
1429325727Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.23x2.69
2424268614Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.67
2427358900Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
1427202294Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.68
5423506325Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.26x2.62
2426370664Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.67
2426371700Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.68
2427567316Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.27x2.65
6422586956Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
1448410353Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.29x2.64
7451801446Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.69
7456503748Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.24x2.68
6441694259Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.68
6431583240Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.31x2.6
6422618283Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.25x2.68
5413944537Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.36x4.34x2.61
7403729416Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.35x4.33x2.63
2407553786Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.64
6391889033Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.34x4.31x2.62
2427086009Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.35x4.32x2.63
6435402135Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.28x4.25x2.66
2215971763Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.31x2.68
7451640082Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.65
1459750422Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
2457754097Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
7443024341Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.69
5436591561Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.37x4.33x2.58
2436093950Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.38x4.36x2.59
1418713559Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.66
2416802828Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.66
7413476578Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
7416757568Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.25x2.67
7418380352Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.26x2.68
5416293086Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.28x2.66
5416461835Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.69
6412526457Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.31x2.6
1413480823Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.34x2.57
7391837948Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.36x4.33x2.63
2417436648Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.6
7416440642Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.69
6412556619Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.27x4.24x2.66
6415340166Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.36x4.33x2.66
2417992400Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.68
6421338806Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.63
5423463308Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.66
2426158408Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.23x2.67
1428354868Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.66
6445046935Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.23x2.67
2408510968Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
2404601586Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
2406511314Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.31x4.28x2.63
2406748847Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
6405269709Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.66
7456496847Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.69
2221120325Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.35x4.32x2.65
1448897481Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.67
1413027143Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.69
1455149993Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.32x2.62
7451368469Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.65
5396482555Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.65
1459067233Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
2406664066Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
1398493559Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.64
5403845873Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.23x2.66
7458640640Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.65
7401353410Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
6402463528Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.67
2407844968Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.68
6405511287Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.63
6402510766Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.68
6402731107Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.66
7402825204Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.27x2.68
2446712690Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
2447722374Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.28x2.65
7441754013Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.66
7391592293Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.68
6442054946Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.32x2.59
5436281683Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.26x2.59
7422179163Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.64
1429900338Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
2437178178Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.68
6421548351Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.26x2.69
7438564587Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.25x2.66
5413714570Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.7
1398816607Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.32x4.29x2.65
1419308902Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.33x2.6
2397541690Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.35x2.63
1418763406Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.23x2.69
6402573647Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
5423158166Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.26x2.68
6425648339Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.68
5413690822Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.69
2416746830Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.29x2.66
2418808745Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.64
1418398642Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.35x2.62
2418702756Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.68
7413135342Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.68
6415398987Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.25x2.67
2418189396Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.28x2.66
1418429525Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.3x2.61
1417244647Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.32x2.62
5416740578Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.58
1413574631Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.31x2.6
2414662461Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
2418456613Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.36x2.58
7426068932Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.68
6425196918Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.31x2.64
2417306812Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.67
5403184109Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.69
2424097330Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.65
2387740715Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.34x2.64
7428097359Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.65
2427097278Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
1423537303Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.67
2424237869Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.64
5446103696Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.32x2.59
2397942215Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.29x2.64
2213849319Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.3x2.71
2215849248Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.66
6392771766Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.61
2446861474Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.31x2.64
2447967123Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.69
7451064977Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.65
2397962384Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.65
2397855914Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.4x4.37x2.65
1399939172Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
2448755511Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.65
6441828922Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.31x2.63
7446713882Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.61
1448613397Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.23x2.68
3445619121Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.68
6441606221Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.23x2.65
1435929783Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.27x2.65
6441030301Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.66
1445514529Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
2447026917Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.61
6445087855Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.3x4.27x2.63
2448034786Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.27x2.65
6435488955Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.27x2.65
7438339228Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.62
6435284907Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.28x4.26x2.64
7391947634Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.28x2.69
2426260216Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.27x2.69
1425234288Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.67
6421281384Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
6422761197Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.67
2428539304Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.29x2.68
2428566848Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.27x2.68
6422925504Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.31x2.62
6421062595Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
6411832038Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.23x2.65
6415719430Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.26x4.23x2.66
2417680783Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.61
1419457135Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.41x4.37x2.58
2414481538Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.66
6411674186Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.65
1413735584Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.64
2417476729Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.28x2.64
2414922588Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.58
6415112248Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.65
7416817625Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.34x2.58
2416923918Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.31x2.64
1423066691Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.28x2.69
7421148927Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.65
1429074577Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.65
3425069595Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.31x2.64
6412249426Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.32x2.65
5403165400Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.69
6405395311Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.62
6445544748Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.68
6405600835Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.69
1409665395Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.26x2.69
6402569412Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
2407878029Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
6415040499Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
5406810695Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.27x4.24x2.67
1408861694Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.3x2.67
1409821137Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.6
2456065630Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
2406739119Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.23x2.68
6227056956Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
5446443205Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.67
1447426967Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
6442426697Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.69
6445505022Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
7423168904Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.33x2.59
6401179512Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.27x2.69
7426094208Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.62
1417618525Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.61
7416898204Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.33x2.61
6411894352Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.3x2.67
1415403176Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.7
1405371577Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.66
7408430520Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
1419706865Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.67
7398742246Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
6392470869Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.3x2.67
6411699713Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.63
1419706700Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.62
7411670467Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.29x2.63
6405456636Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.33x4.3x2.66
6415648803Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.31x2.63
6395668680Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.68
6422097069Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
7406988337Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.28x4.26x2.64
2446543454Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
7446566055Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.6
3405775670Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.62
6445634459Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.59
2436549775Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.68
1447025954Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
7448213174Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.69
2446242046Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.24x2.66
6431028242Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
7431573695Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.31x2.59
6421748707Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.65
6411171193Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.29x2.69
2426533614Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.23x2.68
2427360651Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.39x4.35x2.58
1425215023Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.35x2.55
1413771926Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.3x2.63
7418005628Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.26x2.68
2407875226Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.67
5413513486Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.68
7411474205Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.34x2.63
6412390950Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.66
2426237031Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.66
7428836650Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.68
2394166525Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.29x2.67
6411342942Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.33x4.31x2.67
2396177425Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.32x2.65
1408048455Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
6432408041Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
5436163665Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.32x2.59
1447174698Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.64
2444508008Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.68
7448678216Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.66
7442636499Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.65
2447157295Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.69
1438508122Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.67
6435365660Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.63
1435030624Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.36x4.34x2.58
5436278368Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.34x2.59
1419714274Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.35x2.6
7428708796Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.31x2.64
1425196794Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.68
6391673658Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
6412653174Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.67
2426235418Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.66
1429097078Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.67
2416438700Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.35x4.32x2.64
7436488402Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.61
7436466141Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.37x4.35x2.59
1439292288Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
1433293436Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.61
1445149385Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.25x2.69
2444174655Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.66
1439534077Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
2437485623Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.42x4.39x2.61
2436831316Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.29x2.6
7431847737Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.38x4.37x2.6
2447125380Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.65
1435094083Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.31x2.66
6431406261Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.26x2.67
7398494644Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.65
2397476370Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.27x2.65
1395476381Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.64
2396533676Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.64
6392495124Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.3x2.65
7418010616Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.28x2.69
6412137763Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
2407556574Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.31x4.28x2.64
5416895146Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.29x4.26x2.64
2416412544Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.29x2.59
2416753053Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.69
2416701058Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.31x4.27x2.64
5393930483Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.3x2.62
6461598494Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.26x4.22x2.68
6405844537Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.59
3405568844Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.29x2.66
6412245668Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.31x2.61
2388961867Round Brilliant10.3IVVS1EXMed4.3x4.27x2.66
7422416790Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.63
2438759365Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
7438486555Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.32x2.61
5433831653Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.66
5403601699Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.35x4.33x2.64
3415102852Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.65
6432849610Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
6432484402Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.33x4.29x2.66
6421744195Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.32x4.28x2.66
7431875431Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.31x4.28x2.62
7413709593Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.26x2.65
6401350619Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.33x4.3x2.66
2427275403Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.27x2.65
1425264885Round Brilliant10.3IVVS1EXFnt4.29x4.26x2.63
2424446705Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.34x4.31x2.63
5426201651Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.29x4.27x2.63
2426268606Round Brilliant10.3IVVS1EXNon4.3x4.27x2.65
6385458594Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.28x4.26x2.66
6411102978Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.26x2.69
6412235981Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.25x2.64
6412311588Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.32x4.3x2.62
1423371846Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.28x4.25x2.67
2388834747Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.32x4.3x2.68
1409531701Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.28x2.68
3425269333Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.26x2.65
1405716973Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.34x4.32x2.61
2418398970Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.34x4.32x2.6
2426252411Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.35x4.31x2.59
1409570280Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.66
6395739620Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.26x2.68
6435009916Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.28x4.24x2.68
6425339739Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.23x2.69
6452651267Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.62
7382835470Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.27x2.68
7408964958Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.69
6425237982Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.28x4.24x2.65
2414929565Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.63
5406975442Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.28x2.62
7406995225Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.26x2.66
7412531317Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.62
2407811709Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.69
1419158482Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.3x2.6
7418857827Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.27x2.63
1425308089Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.69
1413636891Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.26x2.66
1419879167Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.69
2414921662Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.61
7411858674Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.68
6392400434Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.27x2.69
2447896984Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.26x2.66
6422342793Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.27x2.7
2416830147Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.24x2.68
7411695917Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
6421632398Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.26x4.24x2.66
7406385197Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.68
7401417913Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.26x2.7
6415420141Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.7
1408008780Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.67
2406280743Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.64
1415740348Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.36x4.34x2.58
5416328799Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.66
7406176629Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.26x2.68
7426272285Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.66
3425588149Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.26x4.23x2.66
2444946519Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.65
1447980745Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.68
2436011664Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.37x4.34x2.58
5436009386Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.38x4.35x2.59
5443442829Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.26x2.64
6412617577Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.6
7406177646Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.64
6411788928Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.35x4.33x2.58
5413500501Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.39x4.36x2.59
6405909441Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.64
2406810983Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.67
6411738711Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
2418864864Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.68
3405344691Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.3x2.64
7428069607Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.69
6422158089Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.68
5423762111Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.69
5413476833Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.26x2.67
6415659632Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.29x2.63
6425260681Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.69
7422118520Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.28x2.68
2414072879Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.69
2406275525Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.28x2.69
1419741464Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.27x2.67
7418617406Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.31x2.62
7418884504Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.67
6442239672Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.3x2.61
3445272770Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.31x2.65
1428343579Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
7442307136Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.67
1398006159Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.67
6392182692Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.35x4.31x2.62
2418889848Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.67
1419506511Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.27x2.68
2416928402Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
2424077263Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.68
6391184115Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.3x2.62
5406812466Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.66
2394553498Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.63
2447693034Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.68
5446816932Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.25x2.67
6227066612Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.35x4.33x2.62
2225041939Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.68
2397465402Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.28x2.67
5446013822Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.3x2.61
2434826149Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.23x2.68
6432579650Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.3x2.62
6421996935Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.69
7396680282Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.62
6391960179Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.6
1428144248Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.65
1417871188Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
7426295805Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.63
1397972102Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.6
1408507180Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.33x4.31x2.6
6425534012Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.66
1433916454Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.24x2.69
6442135842Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.24x2.67
6432507037Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.65
7436668652Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.69
7448519401Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.25x2.69
6411251424Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.3x2.63
2446546605Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.33x2.64
1449607686Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.26x2.69
6435489129Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.27x2.67
6431101417Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.38x4.35x2.59
1403017670Round Brilliant10.3IVVS2EXMed4.29x4.26x2.65
6405398407Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.65
1399910661Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.66
5406244374Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.28x2.68
6412042329Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.24x2.66
2427097106Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.27x2.67
3395709356Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.26x2.65
7401587644Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.33x2.68
5416121718Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.67
2417290532Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.66
1408513047Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.66
6401513306Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.62
7403508833Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.32x2.66
6435278207Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.34x4.3x2.62
6435772739Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.64
7448088392Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.65
6442691872Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.64
6422583116Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.27x4.24x2.66
6441748897Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.66
1403927140Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.28x2.63
2404569728Round Brilliant10.3IVVS2EXMed4.34x4.31x2.68
6411103994Round Brilliant10.3IVVS2EXMed4.31x4.29x2.66
7401510196Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.27x2.62
2406178997Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.28x4.25x2.65
6445546176Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.68
2417745500Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.25x2.64
5416439236Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.27x2.65
2416038829Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.29x2.64
1419272272Round Brilliant10.3IVVS2EXMed4.29x4.26x2.64
7416476428Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.27x2.65
5416236661Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.31x4.29x2.65
1395444010Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.36x4.34x2.64
2404353666Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.29x4.26x2.64
7416515973Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.33x4.3x2.65
7412521103Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.31x4.3x2.66
7423649773Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.28x2.67
6421262128Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.3x4.27x2.65
1423818151Round Brilliant10.3IVVS2EXFnt4.29x4.26x2.65
2447132685Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.32x4.3x2.64
1423428637Round Brilliant10.3IVVS2EXNon4.3x4.26x2.64
1419285852Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.31x4.29x2.67
3415345901Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.28x4.26x2.68
1419678905Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.29x4.26x2.65
1418302042Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.29x4.28x2.7
1418573910Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.37x4.34x2.63
2426352545Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.33x4.3x2.64
6422344710Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.32x4.29x2.66
6425331144Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.3x4.27x2.68
2426326974Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.27x4.25x2.69
7428382838Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.3x4.27x2.7
2426527979Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.41x4.39x2.6
7416658879Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.3x4.27x2.68
3435405577Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.26x4.23x2.68
7436162960Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.28x4.24x2.69
7421319231Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.29x4.26x2.68
2467526256Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.29x4.25x2.66
7452822077Round Brilliant10.3JIFEXNon4.28x4.25x2.65
6451835528Round Brilliant10.3JIFEXNon4.29x4.25x2.6
2468598684Round Brilliant10.3JIFEXFnt4.27x4.25x2.67
2457751643Round Brilliant10.3JIFEXNon4.32x4.29x2.63
6402379836Round Brilliant10.3JIFEXNon4.28x4.24x2.67
6425703693Round Brilliant10.3JIFEXNon4.27x4.24x2.67
5466218685Round Brilliant10.3JIFEXNon4.29x4.25x2.67
6461297669Round Brilliant10.3JIFEXNon4.28x4.24x2.67
7418089035Round Brilliant10.3JVS1EXMed4.3x4.27x2.69
7416653777Round Brilliant10.3JVS1EXMed4.3x4.27x2.63
1398685288Round Brilliant10.3JVS1EXFnt4.32x4.28x2.6
6213967498Round Brilliant10.3JVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
2417795506Round Brilliant10.3JVS1EXNon4.29x4.26x2.66
6402526228Round Brilliant10.3JVS2EXMed4.31x4.29x2.68
5453535785Round Brilliant10.3JVS2EXNon4.29x4.25x2.67
7402516170Round Brilliant10.3JVVS1EXMed4.31x4.28x2.67
2404553978Round Brilliant10.3JVVS1EXMed4.3x4.27x2.65
6402173580Round Brilliant10.3JVVS1EXMed4.32x4.29x2.65
5416653898Round Brilliant10.3JVVS1EXMed4.33x4.3x2.62
2406322222Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.26x4.23x2.69
6425158183Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.27x4.23x2.68
2426377208Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.26x4.23x2.68
6401830264Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.27x4.23x2.69
2416582072Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.26x2.66
7428322135Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.26x2.64
6421360788Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.27x4.23x2.67
7421237343Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.36x4.34x2.6
7426782268Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.25x2.66
2417407368Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.31x4.27x2.65
7412190711Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.24x2.68
6411529242Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.27x2.65
1413618035Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.37x4.35x2.6
7416426682Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.33x4.31x2.7
6422838518Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.32x4.28x2.63
6401484084Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.63
7398941258Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.36x4.34x2.65
6415036032Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.38x4.37x2.64
3405862397Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.25x2.7
2466104112Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.26x4.23x2.68
6422570675Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.65
2416439934Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.62
1403069918Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.38x4.35x2.62
6411584376Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.27x2.69
2417678933Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.62
6411286749Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.64
5413480546Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.68
1417617371Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.28x2.65
7411648575Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.67
3415729234Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.36x4.33x2.67
6412362213Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.24x2.66
6462156321Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.27x4.24x2.68
7442119168Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.28x2.63
2396646612Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.26x2.67
1465105983Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.26x2.66
6421339195Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.25x2.67
1429865964Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.35x4.32x2.64
3455901152Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.28x2.63
6465028336Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.39x4.36x2.62
1425203706Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.68
2406186149Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.67
1428254076Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.67
2436225278Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.64
6432251395Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.26x2.69
5413699772Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.29x4.26x2.67
6412444065Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.25x2.66
2436417160Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.28x2.67
6432305891Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.64
6461617926Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.31x4.27x2.69
5466641341Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.28x4.25x2.61
6445088557Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.3x4.27x2.68
2387995442Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.28x2.67
5403704139Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.28x2.67
2407312163Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.26x2.7
6402568634Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.25x2.67
5463641752Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.27x4.23x2.69
6461565058Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.31x4.27x2.68
5466458371Round Brilliant10.3JVVS1EXFnt4.31x4.28x2.66
6402925527Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.29x2.68
5426157528Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.25x2.65
5413214156Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.26x4.23x2.68
7428212360Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.66
7416893768Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.24x2.69
6405811024Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.61
6411399656Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.36x4.32x2.59
2416556521Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
6405992383Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.3x2.65
7416455435Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.27x2.67
5416478134Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.25x2.69
2416833791Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
2394162196Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.69
1448319367Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.65
7448809690Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.26x2.66
7438579600Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.25x2.68
2434710323Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.26x4.23x2.68
6421580109Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.34x4.31x2.6
5436736124Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.26x4.23x2.67
6431216283Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.25x2.64
6421076396Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.27x2.61
6411923640Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.27x2.68
5406977551Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.27x2.69
6412812490Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
1413059478Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
1403548395Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.67
2407865680Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.26x2.66
2414513393Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.68
1415335644Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.66
1439364711Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.68
3445409350Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.28x2.66
1397728153Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.27x2.65
6411156761Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.67
6395775042Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.28x2.66
3405436727Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.34x4.31x2.68
7468026355Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.34x4.3x2.67
7462142964Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.31x4.28x2.64
1469560716Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.65
5463533554Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.68
5466657163Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.67
7461651628Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.69
1469651372Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.36x4.32x2.58
1413773095Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.67
6432925483Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.67
5413033859Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.28x2.69
7393693198Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.65
3415217924Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.26x2.66
6402368907Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.29x2.66
6431859441Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.69
1465680016Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.27x4.24x2.64
1465538878Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.27x2.66
2436681271Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.3x4.26x2.67
6432214560Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.32x4.29x2.66
7436320280Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.28x4.25x2.68
6431539486Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.25x2.66
7438691789Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.29x4.26x2.69
2434698469Round Brilliant10.3JVVS1EXNon4.36x4.33x2.64
6391390476Round Brilliant10.3JVVS2EXStg4.31x4.29x2.67
7421339039Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.28x4.25x2.68
7422463135Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.29x4.26x2.65
5406708173Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.29x4.26x2.67
5426837800Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.3x4.28x2.68
1413480401Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.28x4.25x2.68
2417678893Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.27x4.24x2.69
6401436960Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.32x4.28x2.61
1397909321Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.26x4.25x2.69
3405390757Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.68
6402568590Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.27x4.24x2.68
6411719130Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.28x4.25x2.65
1403569969Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.67
5403844517Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.29x4.26x2.68
7401038764Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.24x2.67
5393967527Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.29x4.26x2.67
2424331873Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.26x4.23x2.68
2427237473Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.24x2.69
1423156872Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.3x4.27x2.64
6451994933Round Brilliant10.3JVVS2EXMed4.32x4.29x2.63
1428355284Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.31x4.27x2.66
6395263259Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.68
6214741181Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.67
2384994114Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.65
7412890046Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.26x2.69
2406643549Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.36x4.34x2.63
2406458133Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.27x4.26x2.67
2221106683Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.3x4.27x2.69
7451893880Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.27x4.23x2.67
6395728328Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.37x4.34x2.61
5413773189Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.66
7406085417Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.26x2.68
1415114462Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.24x2.66
1415669462Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.24x2.64
7406774841Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.67
5436224173Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.4x4.37x2.57
7436224479Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.3x4.27x2.63
7436508241Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.68
3415302991Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.32x4.3x2.7
2407521588Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.3x4.27x2.67
5436303117Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.27x4.24x2.68
7432224008Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.29x4.26x2.63
2417578278Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.29x4.26x2.66
2437618151Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.29x4.26x2.66
5463428034Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.28x4.25x2.67
6465556567Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.26x4.23x2.68
2467676468Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.32x4.29x2.6
6461599034Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.33x4.29x2.62
2464522655Round Brilliant10.3JVVS2EXFnt4.33x4.3x2.66
6392236354Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.28x2.7
2397704745Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.31x4.29x2.71
6391943458Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.33x4.3x2.68
1408552794Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.36x4.34x2.63
2407988986Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.26x2.65
6401206983Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.3x4.27x2.68
6405567764Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.27x2.68
1226058884Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.32x4.29x2.67
6461640794Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.25x2.67
1397488029Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.26x2.67
6425618676Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.26x2.66
2436075426Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.28x4.26x2.66
6465390564Round Brilliant10.3JVVS2EXNon4.29x4.26x2.68
6462609697Round Brilliant10.31DIFEXStg4.33x4.3x2.69
2467541956Round Brilliant10.31DIFEXMed4.44x4.41x2.61
7462617082Round Brilliant10.31DIFEXMed4.37x4.34x2.7
6461527128Round Brilliant10.31DIFEXMed4.37x4.35x2.65
6465251456Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.33x4.29x2.69
6461446417Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.37x4.35x2.65
2467417088Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.46x4.43x2.62
6465489800Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.39x4.37x2.66
5466581305Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.35x4.32x2.68
6461512552Round Brilliant10.31DIFEXFnt4.35x4.31x2.71
6462652625Round Brilliant10.31DVS1EXMed4.38x4.35x2.66
2467081350Round Brilliant10.31DVVS1EXStg4.32x4.28x2.71
5466502205Round Brilliant10.31DVVS1EXStg4.45x4.42x2.59
2466642051Round Brilliant10.31DVVS1EXStg4.41x4.4x2.63
2466651696Round Brilliant10.31DVVS1EXStg4.42x4.39x2.64
6462106380Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.36x4.32x2.67
2466106970Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.42x4.38x2.63
2457923507Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.33x4.3x2.69
7468183823Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.38x4.35x2.65
1469501337Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.39x4.36x2.63
2466500217Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.44x4.4x2.6
1465288478Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.33x4.3x2.7
1465457880Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.3x2.64
7468445935Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.33x4.29x2.7
1468355694Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.32x2.7
7461371745Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.33x4.3x2.69
7462430659Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.38x4.34x2.69
7466263241Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.32x2.68
2466309974Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.31x2.69
7463293962Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.3x2.7
1465607675Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.31x2.7
2468657122Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.42x4.39x2.61
1463534858Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.44x4.43x2.59
6465537759Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.31x2.67
6461457425Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.34x4.31x2.65
5463659299Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.35x4.32x2.7
6462677626Round Brilliant10.31DVVS1EXMed4.35x4.31x2.7
6455813742Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.33x2.73
6452901814Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.69
6421520796Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.65
5463072223Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.7
1467132359Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.68
2466026657Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.65
7466130991Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.38x4.36x2.69
2456794736Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.37x4.33x2.72
2458821938Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.68
2458848631Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.36x4.33x2.66
2466264228Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.69
6461309293Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.7
5466364437Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.71
6462457353Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.38x4.36x2.62
6465471398Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.69
5466459072Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.39x4.36x2.62
6462458482Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.31x2.73
7468512380Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.39x4.37x2.64
6462501349Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.7
6462482574Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.32x2.68
2464080897Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.71
7468092772Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.7
6465527039Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.67
7461529501Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.29x2.73
7468432953Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.31x2.66
1468502307Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.32x4.28x2.69
3465519440Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.7
6461500716Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.72
2464538087Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.32x2.71
2468530942Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.31x4.28x2.68
2466560900Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.68
6465564583Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.36x4.33x2.67
3465567691Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.64
1467573165Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.44x4.4x2.61
7468599985Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.67
6462679813Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.35x4.32x2.71
6465677142Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.62
1465640549Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.65
1465652526Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.32x4.29x2.7
2466652198Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.39x4.35x2.63
1469612823Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.46x4.43x2.59
5463459298Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.33x4.3x2.69
2466617619Round Brilliant10.31DVVS1EXFnt4.34x4.31x2.68
1467431845Round Brilliant10.31DVVS2EXStg4.34x4.31x2.73
7458946306Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.31x4.28x2.72
6465370367Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.35x4.33x2.72
2464428539Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.34x4.31x2.71
1469505063Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.38x4.35x2.64
6461499742Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.34x4.31x2.73
3465609701Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.33x4.3x2.68
6461565428Round Brilliant10.31DVVS2EXMed4.36x4.33x2.66
6455814436Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.31x4.29x2.68
6462034433Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.3x4.27x2.7
2467055354Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.39x4.36x2.69
7462177044Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.35x4.32x2.73
2466187369Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.34x4.33x2.71
3465458349Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.35x4.32x2.72
1463428314Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.4x4.37x2.69
1468606978Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.33x4.3x2.71
6461502327Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.43x4.41x2.6
3465527442Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.36x4.33x2.68
1463617252Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.35x4.32x2.66
6461619306Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.35x4.32x2.72
7463657168Round Brilliant10.31DVVS2EXFnt4.34x4.31x2.72
6461104028Round Brilliant10.31EIFEXMed4.35x4.32x2.72
6461659431Round Brilliant10.31EIFEXMed4.32x4.3x2.71
6451079114Round Brilliant10.31EIFEXFnt4.32x4.3x2.72
1463132073Round Brilliant10.31EVVS1EXStg4.33x4.29x2.68
6465533113Round Brilliant10.31EVVS1EXStg4.34x4.3x2.66
7413287333Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.32x4.3x2.69
2467221079Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.35x4.33x2.69
1468650037Round Brilliant10.31EVVS1EXStg4.37x4.34x2.68
2467297226Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.34x4.3x2.66
6462306909Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.45x4.42x2.6
1465334455Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.33x4.3x2.71
6465294099Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.35x4.32x2.69
6462447569Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.36x4.32x2.62
2467430459Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.4x4.38x2.63
2464429559Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.34x4.31x2.67
2468665835Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.31x4.28x2.68
1465519402Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.37x4.35x2.69
2456851695Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.31x4.29x2.71
7451849615Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.36x4.33x2.63
5453875933Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.33x4.31x2.73
6462558108Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.37x4.33x2.67
6462674772Round Brilliant10.31EVVS1EXMed4.37x4.33x2.69
1467105051Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.34x4.31x2.7
2468124919Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.34x4.32x2.66
5466257619Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.37x4.34x2.68
7463307938Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.42x4.4x2.67
6461291742Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.32x4.29x2.71
5453947735Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.33x4.29x2.7
6465091569Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.4x4.39x2.67
6462377266Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.31x4.28x2.68
2467430014Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.36x4.32x2.68
6461430047Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.33x4.31x2.7
2464500459Round Brilliant10.31EVVS1EXFnt4.32x4.29x2.67
1465258493Round Brilliant10.31EVVS2EXMed4.3x4.27x2.7
1467371951Round Brilliant10.31EVVS2EXMed4.34x4.31x2.72
2466171813Round Brilliant10.31EVVS2EXMed4.35x4.32x2.69
3465526398Round Brilliant10.31EVVS2EXFnt4.35x4.31x2.69
7466432332Round Brilliant10.31EVVS2EXFnt4.33x4.3x2.71
6451947598Round Brilliant10.31FIFEXFnt4.35x4.32x2.7
1455982090Round Brilliant10.31FVVS1EXStg4.35x4.32x2.7
2466526748Round Brilliant10.31FVVS1EXStg4.33x4.3x2.72
6402974253Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.37x4.34x2.71
1469195583Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.42x4.39x2.6
1463459396Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.35x4.32x2.68
7468642307Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.3x4.27x2.71
1468646844Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.32x4.3x2.71
6465640620Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.34x4.32x2.69
6462500481Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.35x4.32x2.72
5463631204Round Brilliant10.31FVVS1EXMed4.32x4.29x2.66
6461169358Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.33x4.3x2.69
6461428227Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.36x4.32x2.67
7462458345Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.36x4.33x2.7
7461675631Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.31x4.28x2.7
1469646712Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.34x4.31x2.72
2466580941Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.33x4.3x2.68
6461561641Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.33x4.31x2.72
2464585116Round Brilliant10.31FVVS2EXMed4.38x4.36x2.7
1463190464Round Brilliant10.31GIFEXMed4.34x4.3x2.69
2464653196Round Brilliant10.31GIFEXMed4.34x4.31x2.65
6462665819Round Brilliant10.31GIFEXMed4.32x4.28x2.72
2466580908Round Brilliant10.31GIFEXMed4.33x4.31x2.68
7468263828Round Brilliant10.31GIFEXFnt4.35x4.32x2.71
7391264885Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.36x4.34x2.69
1469032321Round Brilliant10.31GVVS1EXStg4.35x4.32x2.68
1403827343Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.36x4.33x2.69
7406402395Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.4x4.37x2.68
6392827501Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.38x4.35x2.7
1419160899Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.34x4.33x2.71
1465433448Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.33x4.3x2.68
5466471638Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.35x4.32x2.68
7461599810Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.32x4.29x2.69
5463650003Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.32x4.3x2.66
5466500636Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.33x4.3x2.7
2466519989Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.38x4.35x2.69
1468581334Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.35x4.33x2.67
3465566349Round Brilliant10.31GVVS1EXMed4.36x4.34x2.68
6465170419Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.35x4.32x2.72
6462219169Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.44x4.42x2.64
2457925062Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.36x4.33x2.64
3465430544Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.3x4.28x2.72
6465468462Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.36x4.32x2.67
3465352564Round Brilliant10.31GVVS1EXFnt4.36x4.33x2.7
7468539730Round Brilliant10.31GVVS2EXStg4.34x4.31x2.63
5466525387Round Brilliant10.31GVVS2EXStg4.36x4.34x2.68
7406455226Round Brilliant10.31GVVS2EXFnt4.34x4.32x2.7
2466372103Round Brilliant10.31GVVS2EXMed4.35x4.33x2.73
6391504407Round Brilliant10.31GVVS2EXFnt4.36x4.33x2.71
7412313769Round Brilliant10.31HIFEXMed4.33x4.3x2.72
1423272888Round Brilliant10.31HIFEXMed4.41x4.39x2.63
2436213869Round Brilliant10.31HIFEXNon4.4x4.38x2.65
6462201942Round Brilliant10.31HVVS1EXStg4.32x4.29x2.66
2428268314Round Brilliant10.31HVVS1EXMed4.37x4.34x2.68
6422266815Round Brilliant10.31HVVS1EXMed4.35x4.32x2.73
6422262704Round Brilliant10.31HVVS1EXMed4.36x4.32x2.67
1418271305Round Brilliant10.31HVVS1EXFnt4.41x4.39x2.6
6402512333Round Brilliant10.31HVVS1EXFnt4.38x4.35x2.65
2466659378Round Brilliant10.31IIFEXNon4.34x4.31x2.72
2225072768Round Brilliant10.31IVVS1EXMed4.34x4.32x2.67
2397530550Round Brilliant10.31IVVS1EXMed4.38x4.36x2.67
6412678150Round Brilliant10.31IVVS1EXMed4.35x4.33x2.68
1417462435Round Brilliant10.31IVVS1EXMed4.42x4.4x2.62
6402711703Round Brilliant10.31IVVS1EXMed4.31x4.29x2.69
3415558928Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.38x4.35x2.67
7411860972Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.34x4.32x2.71
7412220148Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.39x4.36x2.68
1415122118Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.37x4.34x2.64
2404781238Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.39x4.37x2.65
6452374457Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.45x4.42x2.58
2408435701Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.36x4.34x2.68
6405112898Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.32x4.29x2.69
7418572304Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.35x2.68
1428240344Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.34x4.31x2.7
6452115422Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.41x4.39x2.61
5211822942Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.36x4.33x2.71
6415843663Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.34x2.67
1423535991Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.41x4.38x2.67
2426779713Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.4x4.38x2.61
6422232135Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.35x2.64
1419687697Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.41x4.38x2.64
7442508904Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.32x4.29x2.73
1418677700Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.34x4.31x2.69
6412719491Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.39x4.37x2.67
1398159473Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.35x2.64
5403812167Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.35x2.65
2447502173Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.33x4.29x2.67
7418807051Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.34x4.31x2.66
2407520881Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.33x4.3x2.7
1428987236Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.43x4.4x2.62
5416255033Round Brilliant10.31IVVS1EXFnt4.34x4.3x2.69
6432006923Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.33x4.3x2.68
2434572244Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.3x4.27x2.72
2447385432Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.38x4.36x2.66
1413920946Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.37x4.34x2.68
2424667080Round Brilliant10.31IVVS1EXNon4.39x4.36x2.69
7408925217Round Brilliant10.31IVVS2EXFnt4.4x4.37x2.63
1428438717Round Brilliant10.31IVVS2EXFnt4.42x4.39x2.62
1418131617Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.41x4.38x2.61
2416710957Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.42x4.4x2.64
1399794446Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.34x4.31x2.73
2221042013Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.33x4.32x2.71
7412530973Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.34x4.31x2.67
1427771760Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.41x4.38x2.64
1435228431Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.36x4.33x2.63
1419842914Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.36x4.32x2.7
6412002442Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.4x4.37x2.65
7433645884Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.35x4.32x2.67
6382171767Round Brilliant10.31IVVS2EXMed4.32x4.3x2.67
5212741003Round Brilliant10.31IVVS2EXNon4.38x4.35x2.73
1413531110Round Brilliant10.31JIFEXFnt4.32x4.29x2.71
5413695669Round Brilliant10.31JIFEXFnt4.33x4.29x2.72
6422852239Round Brilliant10.31JIFEXFnt4.34x4.31x2.71
2428668468Round Brilliant10.31JIFEXFnt4.36x4.34x2.73
1459960466Round Brilliant10.31JIFEXNon4.31x4.28x2.7
6465501021Round Brilliant10.31JIFEXFnt4.41x4.38x2.65
2466218686Round Brilliant10.31JIFEXNon4.4x4.37x2.63
3405133988Round Brilliant10.31JIFEXNon4.36x4.33x2.71
7448385385Round Brilliant10.31JIFEXNon4.33x4.31x2.72
6412730537Round Brilliant10.31JVVS1EXMed4.38x4.35x2.66
7411105514Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.36x4.34x2.7
2427857470Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.71
1428345313Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.35x4.32x2.72
3425265634Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.7
2454820240Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.36x4.33x2.66
2396904993Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.68
2426667697Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.34x4.31x2.69
7411669599Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.71
1415669496Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.34x4.32x2.7
6415702494Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.32x4.29x2.71
5453280798Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.31x4.27x2.72
1429591533Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.36x4.34x2.66
1429347150Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.35x4.32x2.7
3425649470Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.35x4.32x2.7
7428360703Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.7
7406107126Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.35x4.34x2.71
1423351883Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.35x4.33x2.7
6412444813Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.33x4.3x2.7
6405548531Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.32x4.28x2.68
7398369952Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.35x4.32x2.65
2408705504Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.32x4.28x2.69
6455821571Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.35x4.32x2.72
5453821692Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.37x4.33x2.63
1465651413Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.34x4.32x2.68
1463674463Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.34x4.3x2.64
7446941240Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.31x4.27x2.7
2407573693Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.35x4.32x2.69
6422375203Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.42x4.4x2.63
7428555742Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.34x2.69
2467232114Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.32x4.29x2.71
6462250093Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.32x4.28x2.71
3445696337Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.32x4.28x2.72
7442546031Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.4x4.36x2.65
2424067014Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.37x4.34x2.65
6465560788Round Brilliant10.31JVVS1EXFnt4.33x4.31x2.71
1417620480Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.34x2.72
5222058675Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.35x4.32x2.71
6462547798Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.31x4.28x2.71
1469335005Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.34x4.32x2.69
2467195339Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.34x2.66
7392447277Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.33x4.3x2.7
7466594440Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.37x4.34x2.67
7462641083Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.35x4.32x2.68
3465706052Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.33x4.29x2.69
7418910179Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.33x4.3x2.69
3465431799Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.39x4.36x2.63
2446058390Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.34x2.66
5433553527Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.34x2.7
6415678419Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.36x4.33x2.7
6402791497Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.32x4.29x2.7
5433369288Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.33x4.29x2.72
6432484412Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.39x4.37x2.68
2437662025Round Brilliant10.31JVVS1EXNon4.33x4.31x2.67
5403690646Round Brilliant10.31JVVS2EXMed4.35x4.34x2.69
1405816155Round Brilliant10.31JVVS2EXMed4.36x4.32x2.7
1393425695Round Brilliant10.31JVVS2EXMed4.35x4.32x2.67
7418618960Round Brilliant10.31JVVS2EXMed4.32x4.29x2.69
5413678498Round Brilliant10.31JVVS2EXFnt4.36x4.33x2.68
7428976029Round Brilliant10.31JVVS2EXFnt4.33x4.29x2.72
5433557433Round Brilliant10.31JVVS2EXFnt4.38x4.35x2.67
7408176570Round Brilliant10.31JVVS2EXFnt4.34x4.32x2.71
3405704856Round Brilliant10.31JVVS2EXFnt4.38x4.37x2.67
6213760482Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.4x4.38x2.68
3435262275Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.33x4.3x2.73
6395905219Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.32x4.3x2.71
1419492691Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.37x4.34x2.67
6432364416Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.33x4.3x2.69
1435629803Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.37x4.34x2.67
6405007080Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.31x4.28x2.69
7411234921Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.35x4.33x2.73
3405374202Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.34x4.32x2.7
7418504994Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.37x4.34x2.71
6402679697Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.33x4.32x2.71
1469519007Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.37x4.34x2.7
6462537901Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.36x4.33x2.7
2466588635Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.38x4.35x2.65
7438910981Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.43x4.39x2.62
7403338407Round Brilliant10.31JVVS2EXNon4.36x4.33x2.72
1469275980Round Brilliant10.32DIFEXMed4.36x4.33x2.72
2466430085Round Brilliant10.32DIFEXMed4.43x4.4x2.64
6462496130Round Brilliant10.32DIFEXMed4.44x4.42x2.65
2468696099Round Brilliant10.32DIFEXMed4.36x4.33x2.72
2467457850Round Brilliant10.32DIFEXFnt4.38x4.36x2.72
7463527520Round Brilliant10.32DIFEXFnt4.46x4.45x2.68
2466631266Round Brilliant10.32DIFEXFnt4.4x4.37x2.75
2467457466Round Brilliant10.32DIFEXFnt4.42x4.4x2.7
2466257241Round Brilliant10.32DVVS1EXStg4.39x4.36x2.68
5466585348Round Brilliant10.32DVVS1EXStg4.51x4.49x2.65
6462656459Round Brilliant10.32DVVS1EXStg4.41x4.37x2.7
2467174365Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.4x4.36x2.69
6462232880Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.37x4.34x2.73
7466251557Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.47x4.44x2.65
2466081358Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.44x4.41x2.67
2454884804Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.39x4.36x2.72
2466040508Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.4x4.36x2.74
7461364658Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.37x4.35x2.68
2467428115Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.38x4.35x2.7
2466607692Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.37x4.34x2.72
2467586587Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.37x4.34x2.71
7468531133Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.42x4.39x2.74
6462492887Round Brilliant10.32DVVS1EXMed4.38x4.35x2.74
6452915485Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.72
2454820055Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.36x4.32x2.7
6452979715Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.71
2466057155Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.42x4.39x2.71
3465264336Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.35x4.31x2.75
6462501963Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.39x4.37x2.69
5463431913Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.39x4.36x2.74
5466364922Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.42x4.39x2.68
6461526933Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.4x4.37x2.71
1465536335Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.49x4.46x2.63
2467557034Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.38x4.35x2.69
1463557510Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.74
2464561198Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.37x4.35x2.73
2467607689Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.45x4.42x2.7
5463372160Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.38x4.35x2.73
5466501523Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.35x4.31x2.71
2466483488Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.37x4.34x2.71
6461616993Round Brilliant10.32DVVS1EXFnt4.38x4.35x2.71
6461500965Round Brilliant10.32DVVS2EXStg4.37x4.33x2.68
1469297760Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.41x4.37x2.71
6465468395Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.37x4.33x2.74
1463459066Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.47x4.44x2.64
7468526029Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.39x4.37x2.75
6461502940Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.35x4.32x2.75
7468429902Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.45x4.42x2.64
6462563538Round Brilliant10.32DVVS2EXMed4.4x4.37x2.67
6462057305Round Brilliant10.32DVVS2EXFnt4.39x4.38x2.71
7468496159Round Brilliant10.32DVVS2EXFnt4.45x4.42x2.64
6465541842Round Brilliant10.32DVVS2EXFnt4.35x4.33x2.71
7462617688Round Brilliant10.32DVVS2EXFnt4.39x4.36x2.74
2467573190Round Brilliant10.32DVVS2EXFnt4.4x4.36x2.72
7468437337Round Brilliant10.32EIFEXMed4.43x4.39x2.69
1468232408Round Brilliant10.32EIFEXFnt4.4x4.36x2.71
3455883919Round Brilliant10.32EIFEXFnt4.38x4.34x2.77
7468706715Round Brilliant10.32EIFEXFnt4.37x4.34x2.73
7456885123Round Brilliant10.32EVVS1EXStg4.44x4.41x2.67
2464310537Round Brilliant10.32EVVS1EXStg4.4x4.37x2.69
5463310540Round Brilliant10.32EVVS1EXStg4.42x4.4x2.74
5416546462Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.41x4.37x2.74
7458924663Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.36x4.33x2.72
6462155653Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.44x4.4x2.68
6392209227Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.36x4.33x2.72
5466197249Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.39x4.36x2.71
7461493060Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.41x4.38x2.65
6465680094Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.36x4.33x2.71
6462535910Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.39x4.35x2.72
6465558167Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.37x4.34x2.73
6465559327Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.39x4.36x2.75
2464641625Round Brilliant10.32EVVS1EXMed4.38x4.35x2.72
5453935588Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.4x4.36x2.73
1463297637Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.38x4.35x2.71
1467430833Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.39x4.36x2.71
2466371742Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.45x4.41x2.65
7466457399Round Brilliant10.32EVVS1EXFnt4.46x4.44x2.65
6462294034Round Brilliant10.32EVVS2EXMed4.37x4.34x2.74
7468297719Round Brilliant10.32EVVS2EXMed4.37x4.34x2.71
1468364988Round Brilliant10.32EVVS2EXMed4.39x4.36x2.68
6461501607Round Brilliant10.32EVVS2EXFnt4.38x4.35x2.75
1463471279Round Brilliant10.32FIFEXMed4.4x4.36x2.75
1467665139Round Brilliant10.32FIFEXMed4.36x4.33x2.73
6465028914Round Brilliant10.32FIFEXFnt4.43x4.41x2.65
2416887041Round Brilliant10.32FVS1EXMed4.4x4.37x2.72
5466693249Round Brilliant10.32FVS2EXNon4.46x4.43x2.65
7466212582Round Brilliant10.32FVVS1EXStg4.4x4.36x2.68
6462263844Round Brilliant10.32FVVS1EXStg4.43x4.41x2.73
6462297439Round Brilliant10.32FVVS1EXStg4.38x4.35x2.73
7411289082Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.36x4.35x2.71
7461649801Round Brilliant10.32FVVS1EXStg4.44x4.41x2.66
2467126059Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.48x4.46x2.66
6451568463Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.38x4.35x2.71
7431031522Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.39x4.36x2.74
2467352568Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.37x4.33x2.72
7466364043Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.4x4.37x2.73
6465430059Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.34x4.31x2.73
6465472674Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.39x4.35x2.75
5463457740Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.37x4.35x2.68
6461581296Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.36x4.33x2.73
1469599681Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.39x4.37x2.74
6461646867Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.36x4.35x2.75
2466641745Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.39x4.36x2.75
7466646099Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.38x4.35x2.72
7466631449Round Brilliant10.32FVVS1EXMed4.41x4.38x2.71
1463631323Round Brilliant10.32FVVS2EXMed4.4x4.36x2.75
2464581315Round Brilliant10.32FVVS2EXMed4.36x4.33x2.74
1427051473Round Brilliant10.32GIFEXFnt4.46x4.43x2.64
2464309217Round Brilliant10.32GIFEXMed4.4x4.36x2.73
2466612737Round Brilliant10.32GVVS1EXStg4.38x4.36x2.66
6462595541Round Brilliant10.32GVVS1EXStg4.4x4.36x2.73
2416782749Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.39x4.37x2.74
7406733066Round Brilliant10.32GVVS1EXFnt4.38x4.35x2.72
5463617728Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.41x4.37x2.74
2467617714Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.37x4.35x2.74
6462510585Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.41x4.37x2.68
6462600151Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.36x4.34x2.7
6465655507Round Brilliant10.32GVVS1EXMed4.37x4.34x2.72
6462502056Round Brilliant10.32GVVS2EXMed4.35x4.32x2.72
3425279364Round Brilliant10.32HIFEXMed4.4x4.37x2.75
2426322556Round Brilliant10.32HIFEXMed4.42x4.39x2.67
2416649640Round Brilliant10.32HIFEXMed4.42x4.38x2.76
6422148873Round Brilliant10.32HIFEXFnt4.37x4.34x2.72
7451520960Round Brilliant10.32HIFEXNon4.4x4.37x2.67
2456793134Round Brilliant10.32HIFEXNon4.39x4.37x2.75
1425412776Round Brilliant10.32HVVS1EXStg4.43x4.4x2.68
6421332511Round Brilliant10.32HVVS1EXMed4.4x4.37x2.75
1405357796Round Brilliant10.32IVVS1EXStg4.41x4.39x2.72
6415468291Round Brilliant10.32IVVS1EXMed4.46x4.44x2.65
7401754706Round Brilliant10.32IVVS1EXFnt4.42x4.4x2.71
7421260856Round Brilliant10.32IVVS1EXNon4.38x4.35x2.74
2223124969Round Brilliant10.32IVVS1EXNon4.38x4.35x2.73
2417533772Round Brilliant10.32IVVS1EXNon4.39x4.37x2.74
6442520760Round Brilliant10.32IVVS2EXFnt4.4x4.37x2.74
2454652268Round Brilliant10.32IVVS2EXNon4.4x4.37x2.7
6224041920Round Brilliant10.32IVVS2EXNon4.39x4.36x2.74
6391642494Round Brilliant10.32IVVS2EXFnt4.37x4.35x2.72
6392476557Round Brilliant10.32IVVS2EXNon4.39x4.37x2.73
6411957663Round Brilliant10.32IVVS2EXNon4.38x4.35x2.71
1419574740Round Brilliant10.32IVVS2EXNon4.38x4.34x2.73
3415267567Round Brilliant10.32JIFEXFnt4.38x4.35x2.73
5426359301Round Brilliant10.32JIFEXFnt4.37x4.34x2.74
6422201425Round Brilliant10.32JIFEXFnt4.37x4.34x2.74
1468617502Round Brilliant10.32JIFEXFnt4.41x4.38x2.67
2456920251Round Brilliant10.32JIFEXNon4.38x4.36x2.73
6422178587Round Brilliant10.32JIFEXNon4.36x4.33x2.74
6422229065Round Brilliant10.32JIFEXNon4.39x4.37x2.72
1463055666Round Brilliant10.32JIFEXNon4.36x4.33x2.75
1445560878Round Brilliant10.32JIFEXNon4.37x4.33x2.75
2211938534Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.39x4.36x2.76
2416267330Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.36x2.73
6425323800Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.37x4.36x2.75
1428373797Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.34x2.73
6412478142Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.47x4.45x2.64
1408514912Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.36x2.73
2418528532Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.37x4.34x2.71
6421358731Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.36x4.33x2.72
7466000040Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.42x4.4x2.69
6435560856Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.39x4.36x2.74
7418728356Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.35x2.73
2414600393Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.39x4.36x2.7
2464258476Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.5x4.48x2.62
2466447017Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.35x2.71
5466047925Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.37x4.35x2.7
2444024163Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.36x4.33x2.7
5453116735Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.36x4.34x2.71
1468676253Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.36x4.34x2.74
5466675424Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.4x4.37x2.71
7461598547Round Brilliant10.32JVVS1EXFnt4.38x4.36x2.72
6422649751Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.37x4.34x2.71
2424360361Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.35x2.74
5413100537Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.37x2.73
6415880680Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.36x4.33x2.7
6422799803Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.37x4.34x2.76
3405105329Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.37x2.74
6462500763Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.36x4.33x2.74
6465364747Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.41x4.37x2.72
7466615143Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.36x4.33x2.71
2467218662Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.36x2.74
2466004428Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.38x4.35x2.72
6462371804Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.37x4.34x2.72
3425160045Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.37x4.34x2.73
2437878144Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.38x4.35x2.74
6421962060Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.35x2.76
2427969876Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.38x4.34x2.73
7438281521Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.38x4.35x2.72
7431785137Round Brilliant10.32JVVS1EXNon4.39x4.36x2.69
2397724372Round Brilliant10.32JVVS2EXMed4.4x4.36x2.75
1413141671Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.47x4.42x2.67
3435225466Round Brilliant10.32JVVS2EXMed4.39x4.37x2.74
6451282919Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.41x4.38x2.73
7433226308Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.36x4.33x2.73
2416186085Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.38x4.34x2.72
6431031078Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.36x4.33x2.71
5433224011Round Brilliant10.32JVVS2EXFnt4.38x4.34x2.7
6402926345Round Brilliant10.32JVVS2EXNon4.39x4.37x2.71
2436464217Round Brilliant10.32JVVS2EXNon4.48x4.45x2.63
6465556896Round Brilliant10.32JVVS2EXNon4.41x4.38x2.75
6462382891Round Brilliant10.33DIFEXStg4.47x4.45x2.71
3465646866Round Brilliant10.33DIFEXStg4.45x4.41x2.75
6455981709Round Brilliant10.33DIFEXMed4.46x4.43x2.78
2467142435Round Brilliant10.33DIFEXMed4.43x4.39x2.74
2466190413Round Brilliant10.33DIFEXMed4.49x4.46x2.68
7468345982Round Brilliant10.33DIFEXMed4.45x4.42x2.75
1463598587Round Brilliant10.33DIFEXMed4.43x4.4x2.77
1463525344Round Brilliant10.33DIFEXFnt4.43x4.39x2.73
5463503642Round Brilliant10.33DIFEXFnt4.41x4.38x2.77
7463139499Round Brilliant10.33DVVS1EXStg4.48x4.46x2.71
6462251520Round Brilliant10.33DVVS1EXStg4.43x4.39x2.75
6461518900Round Brilliant10.33DVVS1EXStg4.45x4.42x2.74
2464566513Round Brilliant10.33DVVS1EXStg4.48x4.44x2.74
7466104158Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.44x4.4x2.74
7468232930Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.41x4.38x2.76
3465262507Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.45x4.41x2.74
6465417253Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.44x4.4x2.78
2467617890Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.43x4.41x2.78
1469514858Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.42x4.39x2.75
1468559046Round Brilliant10.33DVVS1EXMed4.45x4.42x2.78
2467523201Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.45x4.41x2.79
2466503080Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.41x4.37x2.76
6462505361Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.43x4.4x2.76
2466487442Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.5x4.46x2.7
6465502433Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.45x4.42x2.75
6465536906Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.43x4.4x2.7
6461461644Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.41x4.39x2.75
6462675299Round Brilliant10.33DVVS1EXFnt4.39x4.36x2.76
2468656223Round Brilliant10.33DVVS2EXStg4.45x4.41x2.73
5463200627Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.41x4.39x2.77
7466335763Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.42x4.39x2.72
7461354312Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.43x4.4x2.77
6461364699Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.42x4.4x2.77
3465198576Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.43x4.4x2.75
6461297671Round Brilliant10.33DVVS2EXMed4.49x4.46x2.7
2467489950Round Brilliant10.33DVVS2EXFnt4.42x4.38x2.76
1463337587Round Brilliant10.33DVVS2EXFnt4.43x4.39x2.76
6461500987Round Brilliant10.33DVVS2EXFnt4.41x4.39x2.76
7466597844Round Brilliant10.33DVVS2EXFnt4.45x4.41x2.77
1463250099Round Brilliant10.33EIFEXMed4.42x4.39x2.72
7461130855Round Brilliant10.33EIFEXMed4.42x4.38x2.78
7458924277Round Brilliant10.33EIFEXMed4.4x4.37x2.75
6461557808Round Brilliant10.33EIFEXMed4.49x4.45x2.69
3455947391Round Brilliant10.33EIFEXFnt4.4x4.37x2.76
1465631227Round Brilliant10.33EIFEXMed4.44x4.41x2.73
6465292765Round Brilliant10.33EIFEXFnt4.4x4.37x2.78
1465376102Round Brilliant10.33EIFEXFnt4.4x4.38x2.74
3465524862Round Brilliant10.33EVVS1EXStg4.43x4.4x2.78
2467526656Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.41x4.38x2.76
3465523385Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.41x4.37x2.77
2464598107Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.38x4.36x2.77
6465646905Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.5x4.46x2.69
7466564582Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.45x4.41x2.79
1468676093Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.46x4.44x2.8
5463562519Round Brilliant10.33EVVS1EXMed4.44x4.41x2.76
2467168281Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.41x4.38x2.73
6465219220Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.48x4.45x2.7
6465233410Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.4x4.36x2.75
6461533135Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.42x4.39x2.74
7466457663Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.43x4.4x2.72
7466416353Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.41x4.37x2.76
6462457475Round Brilliant10.33EVVS1EXFnt4.41x4.39x2.76
2468500985Round Brilliant10.33EVVS2EXStg4.45x4.42x2.7
1469029557Round Brilliant10.33EVVS2EXMed4.46x4.43x2.76
2466189912Round Brilliant10.33EVVS2EXMed4.47x4.44x2.75
7468500136Round Brilliant10.33EVVS2EXMed4.44x4.41x2.77
1468527646Round Brilliant10.33EVVS2EXFnt4.47x4.44x2.74
2467617820Round Brilliant10.33EVVS2EXFnt4.44x4.4x2.71
6462458021Round Brilliant10.33FIFEXMed4.41x4.38x2.77
3455923503Round Brilliant10.33FVVS1EXStg4.44x4.42x2.76
6461500945Round Brilliant10.33FVVS1EXMed4.46x4.44x2.75
6461598570Round Brilliant10.33FVVS1EXMed4.45x4.42x2.74
7462617662Round Brilliant10.33FVVS2EXMed4.4x4.37x2.73
6462458254Round Brilliant10.33GIFEXMed4.51x4.48x2.69
7468619543Round Brilliant10.33GIFEXMed4.42x4.39x2.71
7468645668Round Brilliant10.33GIFEXMed4.42x4.39x2.74
7461372536Round Brilliant10.33GIFEXMed4.41x4.38x2.75
7462594482Round Brilliant10.33GVVS1EXStg4.45x4.42x2.73
2468631130Round Brilliant10.33GVVS1EXMed4.43x4.39x2.76
6465169334Round Brilliant10.33GVVS1EXFnt4.43x4.4x2.75
6462263424Round Brilliant10.33GVVS1EXFnt4.44x4.41x2.73
6455852361Round Brilliant10.33GVVS2EXMed4.41x4.37x2.75
2466600050Round Brilliant10.33GVVS2EXMed4.41x4.37x2.74
2417724349Round Brilliant10.33HIFEXMed4.41x4.38x2.78
2468598469Round Brilliant10.33HIFEXMed4.39x4.36x2.76
7393475906Round Brilliant10.33HIFEXFnt4.44x4.42x2.76
1459884392Round Brilliant10.33HIFEXNon4.46x4.43x2.7
5463620360Round Brilliant10.33HIFEXNon4.42x4.39x2.78
7446124088Round Brilliant10.33HIFEXNon4.43x4.41x2.7
1408982533Round Brilliant10.33HVVS1EXMed4.47x4.44x2.76
6465195183Round Brilliant10.33HVVS1EXMed4.4x4.36x2.74
2406090057Round Brilliant10.33HVVS1EXMed4.45x4.42x2.76
3405810919Round Brilliant10.33HVVS1EXMed4.42x4.38x2.74
5416295061Round Brilliant10.33HVVS2EXStg4.46x4.44x2.75
6401766881Round Brilliant10.33IVS1EXStg4.45x4.42x2.71
6392107227Round Brilliant10.33IVVS2EXNon4.41x4.38x2.74
2406766553Round Brilliant10.33IVVS2EXNon4.45x4.43x2.77
7381628378Round Brilliant10.33IVVS2EXMed4.42x4.39x2.76
6392541462Round Brilliant10.33IVVS2EXNon4.45x4.42x2.75
6402143985Round Brilliant10.33JIFEXFnt4.49x4.46x2.73
1417495149Round Brilliant10.33JVVS1EXFnt4.45x4.41x2.72
6451866815Round Brilliant10.33JVVS1EXNon4.43x4.39x2.75
2467232266Round Brilliant10.33JVVS1EXNon4.45x4.42x2.68
7401276997Round Brilliant10.33JVVS2EXFnt4.42x4.38x2.78
5406716267Round Brilliant10.33JVVS2EXFnt4.48x4.45x2.7
6415686360Round Brilliant10.33JVVS2EXNon4.41x4.38x2.77
1435925636Round Brilliant10.33JVVS2EXNon4.4x4.36x2.77
5416503697Round Brilliant10.33JVVS2EXNon4.41x4.38x2.75
7463195782Round Brilliant10.34DIFEXStg4.46x4.43x2.73
2464218692Round Brilliant10.34DIFEXStg4.49x4.46x2.76
6462187915Round Brilliant10.34DIFEXMed4.47x4.46x2.78
7468309538Round Brilliant10.34DIFEXMed4.44x4.41x2.8
1468057221Round Brilliant10.34DIFEXMed4.49x4.46x2.78
6462557731Round Brilliant10.34DIFEXMed4.49x4.45x2.78
1468614223Round Brilliant10.34DIFEXMed4.47x4.43x2.79
1468375432Round Brilliant10.34DIFEXMed4.48x4.45x2.75
2456961106Round Brilliant10.34DIFEXFnt4.46x4.43x2.79
7466598212Round Brilliant10.34DIFEXFnt4.44x4.41x2.77
7461640643Round Brilliant10.34DIFEXFnt4.51x4.48x2.79
1465210118Round Brilliant10.34DIFEXMed4.59x4.55x2.69
1467430102Round Brilliant10.34DVVS1EXStg4.46x4.42x2.78
6465541755Round Brilliant10.34DVVS1EXStg4.46x4.43x2.78
2466613007Round Brilliant10.34DVVS1EXStg4.5x4.48x2.78
1469172066Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.48x4.45x2.79
2467522601Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.46x4.43x2.8
5466607302Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.48x4.46x2.74
6462616521Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.45x4.43x2.79
7468617896Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.47x4.43x2.8
6462366538Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.5x4.46x2.76
6462665704Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.47x4.43x2.75
5463620397Round Brilliant10.34DVVS1EXMed4.46x4.42x2.77
1457884494Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.49x4.46x2.79
6465171198Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.42x2.78
6462338671Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.45x4.41x2.8
7462491412Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.5x4.47x2.76
6461537709Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.42x2.78
7466457954Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.42x2.77
6465522030Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.43x2.79
5466430057Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.51x4.48x2.75
6462649373Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.47x4.44x2.81
2466659230Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.42x2.78
5463659618Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.47x4.44x2.8
2464677119Round Brilliant10.34DVVS1EXFnt4.46x4.42x2.76
5463082235Round Brilliant10.34DVVS2EXStg4.46x4.43x2.8
1465433065Round Brilliant10.34DVVS2EXMed4.48x4.44x2.78
2466649309Round Brilliant10.34DVVS2EXMed4.5x4.48x2.78
7461264306Round Brilliant10.34DVVS2EXFnt4.46x4.43x2.79
1468567288Round Brilliant10.34DVVS2EXFnt4.5x4.46x2.81
1465651385Round Brilliant10.34EIFEXFnt4.46x4.42x2.77
2467092683Round Brilliant10.34EVVS1EXStg4.47x4.44x2.8
6462527453Round Brilliant10.34EVVS1EXStg4.49x4.47x2.74
6465081429Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.45x4.42x2.8
1468527668Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.48x4.44x2.79
6462457807Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.5x4.46x2.76
1463458735Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.44x4.4x2.76
6461639881Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.47x4.43x2.79
7468695275Round Brilliant10.34EVVS1EXMed4.47x4.44x2.79
6465263470Round Brilliant10.34EVVS1EXFnt4.47x4.44x2.8
6462347875Round Brilliant10.34EVVS2EXMed4.51x4.48x2.73
1468556909Round Brilliant10.34EVVS2EXMed4.48x4.45x2.8
5466522583Round Brilliant10.34EVVS2EXFnt4.49x4.46x2.72
1465618769Round Brilliant10.34EVVS2EXFnt4.46x4.43x2.8
6462370824Round Brilliant10.34FIFEXFnt4.48x4.44x2.81
6462557780Round Brilliant10.34FIFEXFnt4.45x4.41x2.79
6462677167Round Brilliant10.34FIFEXFnt4.46x4.42x2.8
2466263870Round Brilliant10.34FVVS1EXStg4.46x4.43x2.77
1468561299Round Brilliant10.34FVVS1EXStg4.46x4.43x2.77
1463335200Round Brilliant10.34FVVS1EXMed4.48x4.45x2.8
1463695063Round Brilliant10.34FVVS1EXMed4.45x4.41x2.78
6465525355Round Brilliant10.34FVVS1EXMed4.47x4.44x2.76
6462599960Round Brilliant10.34FVVS2EXMed4.48x4.45x2.77
6462126602Round Brilliant10.34GIFEXFnt4.52x4.49x2.76
2466306916Round Brilliant10.34GVVS1EXStg4.51x4.47x2.77
7466599734Round Brilliant10.34GVVS1EXMed4.47x4.43x2.8
7468580953Round Brilliant10.34HIFEXMed4.47x4.45x2.76
3465649426Round Brilliant10.34HIFEXMed4.49x4.45x2.78
6412618430Round Brilliant10.34HIFEXFnt4.47x4.44x2.78
2466607190Round Brilliant10.34HIFEXNon4.45x4.42x2.79
5463538747Round Brilliant10.34HIFEXNon4.44x4.42x2.77
7461497146Round Brilliant10.34HIFEXNon4.48x4.45x2.74
1465640778Round Brilliant10.34HIFEXNon4.49x4.48x2.73
7423261776Round Brilliant10.34HVVS1EXMed4.46x4.42x2.79
5463390384Round Brilliant10.34HVVS1EXMed4.47x4.44x2.77
7462317065Round Brilliant10.34HVVS1EXFnt4.46x4.42x2.8
5463390594Round Brilliant10.34IVVS1EXNon4.48x4.44x2.8
6462141958Round Brilliant10.34JVVS1EXFnt4.45x4.41x2.81
7468500449Round Brilliant10.34JVVS1EXFnt4.46x4.42x2.77
7461261713Round Brilliant10.34JVVS1EXNon4.46x4.42x2.82
3465364887Round Brilliant10.34JVVS1EXNon4.45x4.42x2.79
5466430519Round Brilliant10.34JVVS1EXNon4.47x4.44x2.82
2417040436Round Brilliant10.34JVVS2EXFnt4.47x4.44x2.78
7426460114Round Brilliant10.34JVVS2EXFnt4.49x4.45x2.79
2434161338Round Brilliant10.34JVVS2EXNon4.46x4.42x2.8
7448122739Round Brilliant10.34JVVS2EXNon4.48x4.45x2.74
7468371766Round Brilliant10.35DIFEXStg4.51x4.47x2.79
2464645608Round Brilliant10.35DIFEXMed4.52x4.48x2.82
6461430918Round Brilliant10.35DIFEXFnt4.52x4.49x2.82
1465218608Round Brilliant10.35DIFEXMed4.57x4.53x2.75
6462459432Round Brilliant10.35DIFEXFnt4.51x4.48x2.79
7461564370Round Brilliant10.35DVVS1EXStg4.5x4.48x2.79
6461155764Round Brilliant10.35DVVS1EXMed4.49x4.46x2.83
7462458074Round Brilliant10.35DVVS1EXMed4.52x4.49x2.83
6462527601Round Brilliant10.35DVVS1EXMed4.48x4.45x2.82
7461309985Round Brilliant10.35DVVS1EXFnt4.5x4.47x2.83
6461313514Round Brilliant10.35DVVS1EXFnt4.52x4.49x2.82
2466557725Round Brilliant10.35DVVS1EXFnt4.49x4.47x2.81
6462659200Round Brilliant10.35DVVS1EXFnt4.51x4.47x2.8
7466613215Round Brilliant10.35DVVS1EXFnt4.51x4.48x2.79
2466556719Round Brilliant10.35EIFEXVst4.52x4.49x2.84
6462431669Round Brilliant10.35EVVS1EXFnt4.51x4.48x2.76
2467339857Round Brilliant10.35EVVS1EXFnt4.5x4.47x2.8
6462339004Round Brilliant10.35EVVS1EXFnt4.5x4.47x2.83
2467489911Round Brilliant10.35EVVS2EXMed4.5x4.46x2.84
6465436329Round Brilliant10.35FIFEXFnt4.51x4.49x2.83
7466641471Round Brilliant10.35FVVS1EXMed4.49x4.45x2.79
7466649310Round Brilliant10.35FVVS2EXMed4.51x4.48x2.83
3465428775Round Brilliant10.35GIFEXMed4.49x4.45x2.81
2467500371Round Brilliant10.35GIFEXFnt4.51x4.47x2.82
1467640266Round Brilliant10.35GVVS1EXMed4.5x4.47x2.82
5463527992Round Brilliant10.35GVVS2EXStg4.5x4.47x2.8
2466695215Round Brilliant10.35GVVS2EXMed4.51x4.47x2.79
1465276008Round Brilliant10.35HIFEXStg4.51x4.48x2.81
6405892002Round Brilliant10.35IVS1EXMed4.5x4.48x2.79
2464566639Round Brilliant10.35JIFEXNon4.49x4.46x2.82
7468703214Round Brilliant10.35JVVS1EXFnt4.5x4.47x2.8
1469680054Round Brilliant10.35JVVS1EXFnt4.48x4.44x2.83
2466431725Round Brilliant10.35JVVS1EXNon4.5x4.48x2.79
1468124847Round Brilliant10.35JVVS2EXFnt4.51x4.48x2.83
2467571979Round Brilliant10.36DIFEXMed4.57x4.53x2.82
2467429368Round Brilliant10.36DVVS1EXFnt4.53x4.49x2.81
2467371470Round Brilliant10.36EIFEXMed4.62x4.6x2.77
1469562049Round Brilliant10.36EVVS1EXStg4.52x4.49x2.82
6462527351Round Brilliant10.36FIFEXFnt4.53x4.49x2.84
2464436147Round Brilliant10.36GIFEXMed4.64x4.62x2.76
6465527343Round Brilliant10.36GVVS1EXMed4.53x4.49x2.84
6461709482Round Brilliant10.36GVVS1EXMed4.56x4.52x2.86
2468501935Round Brilliant10.36GVVS1EXFnt4.53x4.5x2.85
1463663863Round Brilliant10.36HIFEXNon4.53x4.5x2.81
1469071475Round Brilliant10.37DIFEXMed4.62x4.6x2.84
2466489559Round Brilliant10.37DIFEXFnt4.66x4.64x2.79
6461390620Round Brilliant10.37DIFEXMed4.59x4.56x2.86
6461598422Round Brilliant10.37DIFEXMed4.63x4.59x2.84
1463171783Round Brilliant10.37DVVS2EXMed4.63x4.6x2.83
1463650821Round Brilliant10.37EIFEXFnt4.72x4.68x2.77
1469364478Round Brilliant10.37EVVS2EXMed4.58x4.54x2.83
1467353866Round Brilliant10.37GVVS1EXMed4.61x4.57x2.83
2467311475Round Brilliant10.37HIFEXNon4.7x4.67x2.8
5463585644Round Brilliant10.37HIFEXFnt4.61x4.58x2.83
2466580948Round Brilliant10.37HVVS1EXMed4.71x4.69x2.76
7461059823Round Brilliant10.37HVVS2EXFnt4.6x4.57x2.83
2467435839Round Brilliant10.38DIFEXMed4.64x4.61x2.88
6461617826Round Brilliant10.38DIFEXFnt4.7x4.68x2.84
1458794145Round Brilliant10.38DVVS1EXMed4.71x4.69x2.81
6462527199Round Brilliant10.38DVVS2EXMed4.76x4.72x2.79
1469599964Round Brilliant10.38DVVS2EXMed4.7x4.66x2.87
6465026676Round Brilliant10.38EIFEXStg4.62x4.58x2.87
1469197177Round Brilliant10.38EIFEXFnt4.66x4.63x2.85
6452995788Round Brilliant10.38EVVS1EXStg4.64x4.6x2.89
6465640570Round Brilliant10.38GIFEXStg4.75x4.71x2.79
1463458556Round Brilliant10.38GVVS1EXMed4.68x4.64x2.8
1468585372Round Brilliant10.38GVVS2EXStg4.68x4.66x2.86
2467671957Round Brilliant10.39DIFEXStg4.66x4.62x2.93
2464537128Round Brilliant10.39EVVS1EXMed4.66x4.63x2.9
1465373257Round Brilliant10.4DIFEXStg4.7x4.67x2.94
1465458100Round Brilliant10.4DIFEXStg4.77x4.74x2.83
5446873556Round Brilliant10.4DIFEXMed4.69x4.65x2.96
1445272939Round Brilliant10.4DIFEXMed4.73x4.69x2.88
2466310900Round Brilliant10.4DIFEXStg4.74x4.7x2.94
6461233900Round Brilliant10.4DIFEXStg4.74x4.7x2.91
7466000794Round Brilliant10.4DIFEXMed4.77x4.74x2.9
2467066785Round Brilliant10.4DIFEXMed4.71x4.67x2.9
1469092579Round Brilliant10.4DIFEXMed4.72x4.68x2.87
7468155456Round Brilliant10.4DIFEXMed4.83x4.8x2.85
6455773001Round Brilliant10.4DIFEXMed4.73x4.69x2.95
6452873136Round Brilliant10.4DIFEXMed4.72x4.68x2.96
6462415515Round Brilliant10.4DIFEXMed4.78x4.75x2.89
2427947044Round Brilliant10.4DIFEXMed4.73x4.69x2.91
1468106571Round Brilliant10.4DIFEXMed4.73x4.69x2.94
5456369634Round Brilliant10.4DVS1EXMed4.72x4.69x2.88
6451740298Round Brilliant10.4DVS1EXMed4.73x4.71x2.95
5456369634Round Brilliant10.4DVS1EXMed4.72x4.69x2.88
6451740298Round Brilliant10.4DVS1EXMed4.73x4.71x2.95
1427531713Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.77x4.76x2.84
7458394873Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.73x4.71x2.93
2467141410Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.72x4.68x2.98
7461055565Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.72x4.68x2.93
5463262766Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.69x4.65x2.95
7461293697Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.7x4.67x2.94
1469233338Round Brilliant10.4DVVS1EXStg4.72x4.68x2.87
1459318511Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.69x4.65x2.96
1453218944Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.74x4.71x2.94
7441963230Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.7x4.66x2.96
1458301745Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.78x4.75x2.86
6451115186Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.7x4.67x2.95
7456468405Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.69x4.65x2.92
1459514701Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.7x4.66x2.95
3455728735Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.69x4.65x2.93
1453853350Round Brilliant10.4DVVS1EXMed4.68x4.64x2.93
7468642153Round Brilliant10.4DVVS2EXStg4.85x4.81x2.83
5446437855Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.71x4.68x2.95
7456319882Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.7x4.66x2.93
7422067888Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.69x4.65x2.95
5456923023Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.69x4.65x2.95
1457040748Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.73x4.69x2.91
1458575967Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.7x4.66x2.94
6402577218Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.7x4.67x2.92
2406276134Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.72x4.7x2.94
6452552139Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.75x4.72x2.88
1463081314Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.7x4.66x2.97
2437627807Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.69x4.65x2.95
6465476735Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.69x4.65x2.94
6432961542Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.69x4.66x2.95
6462081950Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.7x4.67x2.92
7458973358Round Brilliant10.4DVVS2EXMed4.71x4.68x2.93
6451345585Round Brilliant10.4DVVS2EXFnt4.71x4.69x2.88
2466000282Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.71x4.67x2.91
2466351800Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.72x4.68x2.95
6465645558Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.76x4.73x2.85
6462057612Round Brilliant10.4EVS1EXFnt4.72x4.69x2.88
2466000282Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.71x4.67x2.91
2466351800Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.72x4.68x2.95
6465645558Round Brilliant10.4EVS1EXMed4.76x4.73x2.85
6462057612Round Brilliant10.4EVS1EXFnt4.72x4.69x2.88
6465537439Round Brilliant10.4EVVS1EXStg4.68x4.64x2.95
2466309248Round Brilliant10.4EVVS1EXStg4.69x4.65x2.96
1465598245Round Brilliant10.4EVVS1EXStg4.69x4.65x2.93
5446945754Round Brilliant10.4EVVS1EXMed4.7x4.66x2.92
2467219280Round Brilliant10.4EVVS2EXStg4.72x4.68x2.95
2457603289Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.7x4.67x2.94
6441897937Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.68x4.65x2.95
7461559102Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.68x4.64x2.95
2467533020Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.69x4.65x2.95
1453996768Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.74x4.72x2.94
1455821948Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.72x4.69x2.91
5466580280Round Brilliant10.4EVVS2EXMed4.71x4.68x2.94
6461160248Round Brilliant10.4EVVS2EXFnt4.69x4.66x2.95
2456764466Round Brilliant10.4EVVS2EXFnt4.74x4.7x2.9
1459972181Round Brilliant10.4FIFEXStg4.72x4.7x2.96
6461458083Round Brilliant10.4FIFEXStg4.71x4.67x2.95
1468353906Round Brilliant10.4FVS1EXMed4.75x4.73x2.89
1448750444Round Brilliant10.4FVS1EXMed4.69x4.64x2.97
1468353906Round Brilliant10.4FVS1EXMed4.75x4.73x2.89
1448750444Round Brilliant10.4FVS1EXMed4.69x4.64x2.97
7426790171Round Brilliant10.4FVVS1EXStg4.7x4.66x2.97
7468347564Round Brilliant10.4FVVS1EXStg4.76x4.73x2.88
6432813424Round Brilliant10.4FVVS1EXMed4.76x4.72x2.87
6445172696Round Brilliant10.4FVVS1EXMed4.7x4.67x2.95
2446963442Round Brilliant10.4FVVS1EXMed4.71x4.67x2.91
6455946979Round Brilliant10.4FVVS2EXStg4.72x4.69x2.9
1465309716Round Brilliant10.4FVVS2EXStg4.71x4.69x2.97
6451899334Round Brilliant10.4FVVS2EXStg4.72x4.68x2.93
6441810411Round Brilliant10.4FVVS2EXMed4.7x4.67x2.94
1465026960Round Brilliant10.4FVVS2EXMed4.72x4.68x2.91
6455546473Round Brilliant10.4FVVS2EXMed4.71x4.68x2.92
1468470743Round Brilliant10.4FVVS2EXMed4.74x4.7x2.94
1413581621Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.71x4.67x2.92
3405780620Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.71x4.68x2.94
2221072773Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.72x4.69x2.95
7402258243Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.71x4.69x2.96
1413926332Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.78x4.75x2.83
2384740534Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.7x4.68x2.95
5423984995Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.69x4.64x2.95
1463253246Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.7x4.66x2.9
2426649394Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.86x4.84x2.85
2427092799Round Brilliant10.4GVVS1EXMed4.7x4.67x2.94
5456679450Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.73x4.69x2.93
7386681573Round Brilliant10.4GVVS1EXFnt4.72x4.69x2.92
6462613039Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.83x4.81x2.82
2467037869Round Brilliant10.4GVVS1EXStg4.7x4.67x2.94
6425957723Round Brilliant10.4GVVS2EXMed4.68x4.65x2.96
6395748565Round Brilliant10.4GVVS2EXMed4.79x4.77x2.89
2436072061Round Brilliant10.4HIFEXStg4.72x4.69x2.89
6425592212Round Brilliant10.4HVS1EXMed4.73x4.69x2.97
7461107905Round Brilliant10.4HVS1EXMed4.72x4.69x2.9
6425592212Round Brilliant10.4HVS1EXMed4.73x4.69x2.97
7461107905Round Brilliant10.4HVS1EXMed4.72x4.69x2.9
2434488423Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.8x4.77x2.83
2417291870Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.7x4.67x2.94
7406543465Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.72x4.69x2.93
1418267705Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.8x4.78x2.88
2467297670Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.76x4.72x2.89
6461364940Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.71x4.67x2.93
7463429723Round Brilliant10.4HVVS1EXStg4.72x4.69x2.92
6422545915Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.69x4.65x2.95
5413344483Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.7x4.66x2.96
6422906422Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.7x4.67x2.96
2416581993Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.73x2.94
1428498512Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.76x4.74x2.87
2427589884Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.71x4.67x2.9
2427516001Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.68x4.65x2.97
3425102276Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.72x4.7x2.94
6415732712Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.71x2.91
2417544006Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.7x2.95
1418724376Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.73x4.7x2.92
6462264435Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.7x4.66x2.95
5463107269Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.69x4.65x2.96
2464337614Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.69x4.66x2.96
1469389889Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.68x4.65x2.96
3435553397Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.81x4.77x2.87
2417457085Round Brilliant10.4HVVS1EXFnt4.71x4.68x2.94
1418783365Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.72x2.94
5426977666Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.73x4.7x2.95
2437015772Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.73x4.71x2.95
2417285309Round Brilliant10.4HVVS1EXFnt4.7x4.66x2.93
7441307778Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.71x2.93
1463363902Round Brilliant10.4HVVS1EXMed4.74x4.71x2.91
7418316573Round Brilliant10.4HVVS1EXFnt4.71x4.68x2.95
6422273407Round Brilliant10.4HVVS2EXStg4.76x4.73x2.88
2437365690Round Brilliant10.4HVVS2EXStg4.72x4.68x2.9
6462135477Round Brilliant10.4HVVS2EXStg4.69x4.65x2.91
1423318656Round Brilliant10.4HVVS2EXStg4.74x4.71x2.9
6421331977Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.69x4.65x2.95
6455419693Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.69x4.66x2.96
6422157102Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.75x4.72x2.91
2426260553Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.69x4.66x2.96
2427149205Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.73x4.72x2.92
1429908025Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.73x4.69x2.92
6461309637Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.72x4.68x2.94
2446497671Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.68x4.64x2.96
6461514666Round Brilliant10.4HVVS2EXMed4.69x4.65x2.94
3465429400Round Brilliant10.4IIFEXMed4.78x4.74x2.94
2221081174Round Brilliant10.4IVVS1EXMed4.71x4.69x2.95
6224118457Round Brilliant10.4IVVS1EXMed4.74x4.71x2.95
2424212278Round Brilliant10.4IVVS1EXFnt4.76x4.72x2.85
2225079489Round Brilliant10.4IVVS2EXFnt4.71x4.69x2.94
6432561524Round Brilliant10.4IVVS2EXMed4.7x4.67x2.94
2225074357Round Brilliant10.4IVVS2EXFnt4.71x4.68x2.94
3425850572Round Brilliant10.4JIFEXMed4.78x4.76x2.88
3425590444Round Brilliant10.4JIFEXFnt4.72x4.69x2.96
7456586320Round Brilliant10.4JIFEXFnt4.72x4.69x2.94
6465659128Round Brilliant10.4JIFEXFnt4.7x4.67x2.92
6465503002Round Brilliant10.4JVS1EXStg4.77x4.75x2.91
7461351754Round Brilliant10.4JVS1EXStg4.7x4.67x2.96
2457519932Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.7x4.67x2.95
5466659287Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.7x4.66x2.94
5466677581Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.69x4.65x2.94
6412702562Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.78x4.74x2.86
5416699092Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.74x4.7x2.89
1455620044Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.71x4.67x2.88
2454952406Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.71x4.67x2.97
6462185675Round Brilliant10.4JVVS1EXFnt4.71x4.67x2.93
1453999954Round Brilliant10.4JVVS2EXMed4.73x4.7x2.92
6422826121Round Brilliant10.4JVVS2EXMed4.7x4.66x2.93
5456777465Round Brilliant10.4JVVS2EXFnt4.76x4.72x2.89
1469141620Round Brilliant10.41DIFEXMed4.79x4.76x2.94
1465355708Round Brilliant10.41DIFEXMed4.74x4.72x2.9
2458344116Round Brilliant10.41DVVS1EXStg4.78x4.74x3
1469256715Round Brilliant10.41DVVS1EXStg4.76x4.72x3
7468659564Round Brilliant10.41DVVS1EXStg4.87x4.84x2.89
2467028835Round Brilliant10.41DVVS1EXStg4.76x4.73x2.97
7452344166Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.74x4.7x2.98
6455307700Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.73x4.71x2.96
6465373239Round Brilliant10.41DVVS1EXStg4.75x4.71x2.96
6455385569Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.73x4.7x2.97
2454409478Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.73x4.7x2.97
6451459514Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.73x4.7x2.98
7458568756Round Brilliant10.41DVVS1EXMed4.81x4.77x2.9
2456232638Round Brilliant10.41DVVS2EXMed4.75x4.72x2.94
6455948444Round Brilliant10.41DVVS2EXMed4.79x4.76x2.92
6465655965Round Brilliant10.41DVVS2EXMed4.74x4.7x2.97
3465681031Round Brilliant10.41DVVS2EXMed4.8x4.77x2.88
2404396804Round Brilliant10.41EVS1EXMed4.79x4.76x2.94
2404396804Round Brilliant10.41EVS1EXMed4.79x4.76x2.94
6442966453Round Brilliant10.41EVVS1EXStg4.76x4.72x2.96
2467429412Round Brilliant10.41EVVS1EXStg4.77x4.73x2.9
3465640310Round Brilliant10.41EVVS2EXStg4.8x4.76x2.88
6461642289Round Brilliant10.41EVVS2EXMed4.73x4.7x2.97
1458920332Round Brilliant10.41FVVS1EXStg4.77x4.74x2.95
2467056043Round Brilliant10.41FVVS1EXStg4.75x4.71x2.98
6462212628Round Brilliant10.41FVVS1EXStg4.78x4.75x2.91
7466352045Round Brilliant10.41FVVS1EXStg4.78x4.75x2.89
2454991588Round Brilliant10.41FVVS2EXMed4.82x4.78x2.86
1463681220Round Brilliant10.41GIFEXStg4.75x4.71x2.96
2407533987Round Brilliant10.41GVVS1EXMed4.75x4.73x2.96
6465336230Round Brilliant10.41GVVS1EXStg4.76x4.73x2.98
1429232708Round Brilliant10.41HVVS1EXStg4.73x4.69x2.95
2397881728Round Brilliant10.41HVVS1EXStg4.75x4.71x2.95
2426256586Round Brilliant10.41HVVS1EXMed4.76x4.72x2.93
6425645296Round Brilliant10.41HVVS1EXMed4.75x4.71x2.98
2437224209Round Brilliant10.41HVVS1EXMed4.74x4.7x2.96
2426826563Round Brilliant10.41HVVS2EXMed4.81x4.76x2.92
1448566211Round Brilliant10.41HVVS2EXMed4.74x4.7x2.97
7391159269Round Brilliant10.41IVVS1EXStg4.78x4.75x2.97
2414560396Round Brilliant10.41JVVS1EXMed4.74x4.71x2.96
2394907932Round Brilliant10.41JVVS1EXMed4.75x4.71x2.96
6465038642Round Brilliant10.42DIFEXStg4.79x4.76x3
2456843694Round Brilliant10.42DIFEXMed4.84x4.81x2.95
6462187587Round Brilliant10.42DIFEXMed4.77x4.73x2.99
1463412417Round Brilliant10.42DIFEXMed4.8x4.76x3.03
2458394459Round Brilliant10.42DVVS1EXMed4.78x4.74x2.99
6465458480Round Brilliant10.42DVVS2EXStg4.77x4.73x2.98
7462487695Round Brilliant10.42DVVS2EXMed4.8x4.77x2.97
1463670962Round Brilliant10.42DVVS2EXMed4.84x4.82x2.91
5466105975Round Brilliant10.42DVVS2EXMed4.77x4.75x2.98
1413721189Round Brilliant10.42EVVS1EXMed4.81x4.77x2.99
7452984037Round Brilliant10.42EVVS1EXStg4.78x4.76x3
6461561331Round Brilliant10.42EVVS1EXStg4.78x4.74x3
6465298048Round Brilliant10.42EVVS2EXStg4.78x4.74x3
6442897924Round Brilliant10.42EVVS2EXFnt4.78x4.75x3.01
6452971572Round Brilliant10.42FIFEXStg4.77x4.73x3
7462317527Round Brilliant10.42FIFEXStg4.81x4.77x2.97
1468338654Round Brilliant10.42FVVS1EXStg4.78x4.74x2.99
5466656238Round Brilliant10.42FVVS1EXStg4.8x4.76x2.99
7463170972Round Brilliant10.42FVVS2EXStg4.77x4.73x3.01
7468431760Round Brilliant10.42FVVS2EXMed4.8x4.76x2.93
2466091672Round Brilliant10.42GVVS1EXStg4.79x4.75x2.94
1453839450Round Brilliant10.42HVVS1EXStg4.79x4.75x2.96
2394528883Round Brilliant10.42HVVS1EXMed4.82x4.79x2.98
6392187623Round Brilliant10.42HVVS1EXMed4.82x4.79x3.01
3465174462Round Brilliant10.42HVVS2EXStg4.78x4.74x2.98
5446756407Round Brilliant10.42JIFEXFnt4.76x4.72x3
7446211797Round Brilliant10.42JIFEXFnt4.8x4.77x2.99
6432943334Round Brilliant10.42JIFEXFnt4.8x4.76x2.97
6462356259Round Brilliant10.42JIFEXFnt4.76x4.73x3.01
5466263534Round Brilliant10.43DIFEXStg4.81x4.77x3.03
2457343872Round Brilliant10.43DIFEXMed4.82x4.78x3.04
1459433540Round Brilliant10.43DIFEXMed4.79x4.77x3.02
6462334634Round Brilliant10.43DIFEXMed4.93x4.9x2.93
2467676656Round Brilliant10.43DIFEXMed4.85x4.81x3.02
6462457583Round Brilliant10.43DIFEXMed4.84x4.81x2.99
2467447526Round Brilliant10.43DVVS1EXStg4.82x4.78x2.99
2456568704Round Brilliant10.43DVVS1EXStg4.82x4.78x3.01
5456386713Round Brilliant10.43DVVS1EXMed4.84x4.8x2.99
1463415497Round Brilliant10.43DVVS2EXMed4.83x4.8x3.03
2466457865Round Brilliant10.43DVVS2EXMed4.82x4.78x2.99
5466614150Round Brilliant10.43EVVS2EXMed4.82x4.79x3.03
1383763361Round Brilliant10.43FVVS1EXMed4.81x4.78x3.02
6461308453Round Brilliant10.43FVVS1EXStg4.83x4.79x3.03
6452843724Round Brilliant10.43GVVS1EXStg4.79x4.76x3.02
2407785180Round Brilliant10.43GVVS1EXMed4.85x4.81x2.98
1468352116Round Brilliant10.43HVVS1EXMed4.82x4.79x3.01
2386004129Round Brilliant10.43IVVS1EXStg4.87x4.85x2.95
1418726424Round Brilliant10.43JVVS1EXMed4.82x4.79x3.01
5456276592Round Brilliant10.44DIFEXMed4.92x4.89x2.98
7458923063Round Brilliant10.44DVVS1EXStg4.91x4.88x2.98
2456039127Round Brilliant10.44DVVS1EXMed4.84x4.8x3.04
1465430434Round Brilliant10.44EVVS1EXStg4.84x4.8x3.06
2466511239Round Brilliant10.44EVVS2EXMed4.85x4.81x3.05
5446606032Round Brilliant10.44HVVS1EXMed4.84x4.8x3.06
2467034587Round Brilliant10.44IVVS1EXMed4.88x4.85x3
2447809338Round Brilliant10.45DVS1EXStg4.88x4.84x3.05
2447809338Round Brilliant10.45DVS1EXStg4.88x4.84x3.05
3455497780Round Brilliant10.45DVVS1EXStg4.94x4.9x3
6461263895Round Brilliant10.45DVVS1EXStg4.88x4.84x3.07
7468194210Round Brilliant10.45DVVS1EXStg4.88x4.84x3.09
6461258528Round Brilliant10.45DVVS1EXStg4.91x4.87x3.08
7456358463Round Brilliant10.45DVVS2EXStg4.86x4.83x3.07
2467190913Round Brilliant10.45DVVS2EXStg4.91x4.88x3.04
6461092508Round Brilliant10.45EVVS1EXStg4.93x4.89x3.01
3455434282Round Brilliant10.45EVVS1EXStg4.88x4.85x3.04
2466216732Round Brilliant10.45EVVS1EXStg4.88x4.84x3.04
2466527888Round Brilliant10.45EVVS2EXMed4.93x4.89x2.98
1458692042Round Brilliant10.45FVVS1EXStg4.88x4.84x3.08
1467502464Round Brilliant10.45FVVS1EXStg4.88x4.85x3.08
5446995718Round Brilliant10.46DIFEXStg4.93x4.9x3.06
6452964829Round Brilliant10.46DIFEXStg5.07x5.04x2.95
6455433326Round Brilliant10.46DVVS1EXVst4.92x4.87x3.02
1459899984Round Brilliant10.46DVVS1EXVst4.9x4.86x3.08
6452399220Round Brilliant10.46DVVS1EXStg4.92x4.88x3.11
2444482693Round Brilliant10.46FSI1EXStg4.96x4.92x3.08
1453788983Round Brilliant10.46FVVS2EXStg4.93x4.89x3.03
2467250215Round Brilliant10.47DIFEXStg4.96x4.93x3.09
1463598913Round Brilliant10.47DVVS1EXVst4.94x4.9x3.11
1465091712Round Brilliant10.5DIFEXStg5.09x5.05x3.19
1469082253Round Brilliant10.5DIFEXStg5.07x5.03x3.16
6455999644Round Brilliant10.5DIFEXStg5.06x5.02x3.15
1469353312Round Brilliant10.5DIFEXStg5.07x5.04x3.15
1463130752Round Brilliant10.5DIFEXStg5.12x5.08x3.12
6462232851Round Brilliant10.5DIFEXStg5.09x5.04x3.18
6455321650Round Brilliant10.5DIFEXMed5.06x5.02x3.19
5453873993Round Brilliant10.5DIFEXMed5.05x5.01x3.16
2466168523Round Brilliant10.5DIFEXMed5.1x5.07x3.17
7466430145Round Brilliant10.5DIFEXMed5.08x5.04x3.18
6462310258Round Brilliant10.5DIFEXMed5.04x5.01x3.19
6452473731Round Brilliant10.5DIFEXFnt5.04x5x3.19
1437874179Round Brilliant10.5DIFEXFnt5.15x5.12x3.12
1467091577Round Brilliant10.5DIFEXFnt5.06x5.03x3.17
1435620110Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.05x5x3.18
1453848298Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.07x5.03x3.11
3465501993Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.06x5.03x3.18
2428053952Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.08x5.05x3.14
3455384594Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.05x5.04x3.17
6445919722Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.08x5.04x3.19
6442634967Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.07x5.04x3.19
2446484864Round Brilliant10.5DVS1EXMed5.08x5.05x3.17
5456952842Round Brilliant10.5DVS1EXFnt5.05x5.02x3.15
7468142382Round Brilliant10.5DVS1EXFnt5.08x5.04x3.13
7448694622Round Brilliant10.5DVS1EXFnt5.06x5.02x3.14
7458007461Round Brilliant10.5DVS1EXFnt5.06x5.02x3.16
1445545165Round Brilliant10.5DVS2EXFnt5.1x5.06x3.1
6461680634Round Brilliant10.5DVS2EXNon5.1x5.07x3.11
6452433605Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.11x5.07x3.09
6455409962Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.2x5.17x3.06
5453552482Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.1x5.06x3.16
5453604560Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.05x5.01x3.18
6452552664Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.11x5.07x3.1
1448205340Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.07x5.03x3.16
1465081859Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.05x5.03x3.17
2466231953Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.04x5x3.17
2466312079Round Brilliant10.5DVVS1EXStg5.06x5.01x3.16
7448208975Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.03x4.99x3.19
7458639274Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.05x5.01x3.19
7452553560Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.07x5.02x3.15
7451639181Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.08x5.05x3.13
6452532111Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.06x5.02x3.19
5456636330Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.06x5.02x3.19
2457613112Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.06x5.02x3.15
5453575297Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.04x5x3.17
2454666302Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.07x5.04x3.14
6451677265Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.08x5.05x3.15
6455546626Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.04x5.01x3.16
5466105461Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.07x5.03x3.17
2467191264Round Brilliant10.5DVVS1EXMed5.07x5.03x3.17
2458210498Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.15x5.11x3.1
2447679015Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.11x5.09x3.11
2437957004Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.16x5.13x3.12
6455014798Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.1x5.05x3.19
1455218809Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.05x5x3.18
2448510027Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.16x5.12x3.08
3455507913Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.06x5.02x3.18
7452509191Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.05x5x3.18
7446964585Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.05x5.01x3.15
5453467173Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.06x5.03x3.15
7453534607Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.06x5.02x3.2
2454552969Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.25x5.2x3.07
6452585620Round Brilliant10.5DVVS1EXFnt5.05x5.02x3.18
2467187650Round Brilliant10.5DVVS2EXStg5.07x5.03x3.17
6445312965Round Brilliant10.5DVVS2EXStg5.06x5.01x3.2
5426582299Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.08x5.04x3.14
1457729932Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.05x5.01x3.19
5433500416Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.09x5.05x3.15
7418652717Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.09x5.04x3.16
2444208980Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.08x5.05x3.17
6452811551Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.05x5.01x3.19
6455123479Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.08x5.04x3.1
5453683622Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.03x4.99x3.18
5453745193Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.08x5.04x3.13
7442836034Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.12x5.08x3.12
6442875417Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.12x5.08x3.08
7458031617Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.1x5.06x3.13
1465428180Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.09x5.06x3.09
7463593728Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.04x5x3.18
1443943892Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.06x5.02x3.18
6452948558Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.07x5.03x3.16
6422662966Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.09x5.05x3.17
2466670916Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.18x5.14x3.09
6462680736Round Brilliant10.5DVVS2EXMed5.04x5x3.19
1465168550Round Brilliant10.5DVVS2EXFnt5.04x5x3.19
7446651577Round Brilliant10.5DVVS2EXFnt5.12x5.08x3.09
6445662997Round Brilliant10.5EIFEXMed5.06x5.02x3.12
1457462740Round Brilliant10.5EIFEXMed5.07x5.03x3.16
1453583360Round Brilliant10.5EIFEXMed5.13x5.1x3.11
2456262313Round Brilliant10.5EIFEXFnt5.14x5.09x3.12
2427566576Round Brilliant10.5EVS1EXMed5.07x5.05x3.17
6425303051Round Brilliant10.5EVS1EXMed5.11x5.08x3.08
5456091218Round Brilliant10.5EVS1EXMed5.09x5.05x3.12
1459249924Round Brilliant10.5EVS1EXMed5.07x5.05x3.17
2446067841Round Brilliant10.5EVS1EXMed5.07x5.05x3.17
2457421287Round Brilliant10.5EVS1EXFnt5.08x5.04x3.16
1458922307Round Brilliant10.5EVS1EXFnt5.05x5.02x3.19
2437923444Round Brilliant10.5EVS1EXFnt5.1x5.05x3.13
3455773652Round Brilliant10.5EVS1EXFnt5.06x5.03x3.19
5466680062Round Brilliant10.5EVS1EXNon5.07x5.03x3.14
1448740602Round Brilliant10.5EVS2EXStg5.17x5.13x3.09
1449544676Round Brilliant10.5EVS2EXMed5.09x5.07x3.13
6422035928Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.08x5.05x3.18
1405453508Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.08x5.05x3.15
1458953860Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.07x5.03x3.18
2457996869Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.12x5.09x3.08
2457058339Round Brilliant10.5EVS2EXMed5.08x5.04x3.17
7458467482Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.07x5.03x3.17
6455081097Round Brilliant10.5EVS2EXFnt5.18x5.15x3.04
2436559835Round Brilliant10.5EVVS1EXStg5.12x5.09x3.09
6452833816Round Brilliant10.5EVVS1EXStg5.12x5.09x3.07
7456875801Round Brilliant10.5EVVS1EXStg5.16x5.12x3.13
5453431529Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.06x5.03x3.18
6442262813Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.22x5.18x3.08
7452276938Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.11x5.06x3.09
2458301766Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.05x5.01x3.17
6451060618Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.16x5.12x3.1
7456964620Round Brilliant10.5EVVS1EXStg5.09x5.05x3.11
1458523248Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.06x5.02x3.11
1457461798Round Brilliant10.5EVVS1EXMed5.06x5.04x3.16
6411314477Round Brilliant10.5EVVS1EXFnt5.1x5.06x3.16
6422791435Round Brilliant10.5EVVS1EXFnt5.11x5.07x3.17
3435189306Round Brilliant10.5EVVS1EXFnt5.14x5.12x3.07
1455368862Round Brilliant10.5EVVS1EXFnt5.07x5.04x3.18
1453300003Round Brilliant10.5EVVS1EXFnt5.08x5.04x3.13
3465527460Round Brilliant10.5EVVS2EXStg5.04x4.99x3.16
6462559032Round Brilliant10.5EVVS2EXStg5.12x5.08x3.09
6442234196Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.06x5.02x3.14
6432629291Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.07x5.03x3.18
2446692133Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.06x5.02x3.18
1453650169Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.08x5.03x3.16
6445753159Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.13x5.09x3.08
1459399413Round Brilliant10.5EVVS2EXMed5.09x5.05x3.12
6431761721Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.06x5.02x3.19
2436716527Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.09x5.04x3.13
7453268225Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.05x5.01x3.15
5453919181Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.04x4.99x3.2
2457307060Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.05x5.01x3.18
7453567873Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.17x5.14x3.05
6451323535Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.07x5.04x3.15
6452824317Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.09x5.05x3.18
6445368756Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.1x5.08x3.14
6445365318Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.08x5.06x3.16
6442741873Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.05x5.02x3.17
5453239153Round Brilliant10.5EVVS2EXFnt5.06x5.03x3.17
7456865891Round Brilliant10.5FIFEXStg5.06x5.02x3.15
6451232512Round Brilliant10.5FIFEXMed5.07x5.03x3.17
2407749724Round Brilliant10.5FVS1EXMed5.11x5.08x3.16
1455060108Round Brilliant10.5FVS1EXMed5.15x5.11x3.11
6445883499Round Brilliant10.5FVS1EXMed5.05x5.01x3.18
2466392746Round Brilliant10.5FVS1EXFnt5.1x5.07x3.17
6435547596Round Brilliant10.5FVS2EXStg5.08x5.04x3.13
3465105049Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.06x5.02x3.14
1469103045Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.06x5.02x3.13
2464042507Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.05x5.01x3.18
1453834870Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.04x5x3.18
7453924357Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.12x5.08x3.08
6461126255Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.06x5.02x3.17
2467454421Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.15x5.11x3.09
7468656522Round Brilliant10.5FVVS1EXStg5.1x5.06x3.14
2448632147Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.14x5.11x3.12
2457055966Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.15x5.11x3.09
7433875103Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.21x5.18x3.07
1445027266Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.12x5.09x3.08
7458773643Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.13x5.09x3.09
6452898053Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.05x5.01x3.19
6451905399Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.14x5.1x3.11
2456856668Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.06x5.02x3.17
1458503684Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.07x5.03x3.16
7468512948Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.04x5x3.18
6461311157Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.08x5.04x3.15
7468043631Round Brilliant10.5FVVS1EXMed5.12x5.08x3.11
2446781195Round Brilliant10.5FVVS2EXStg5.05x5.02x3.17
7466087713Round Brilliant10.5FVVS2EXMed5.06x5.02x3.11
6442919174Round Brilliant10.5FVVS2EXMed5.1x5.06x3.16
6422787851Round Brilliant10.5FVVS2EXFnt5.11x5.09x3.06
6452150499Round Brilliant10.5FVVS2EXFnt5.07x5.03x3.19
2447052872Round Brilliant10.5FVVS2EXFnt5.11x5.06x3.11
5466696150Round Brilliant10.5FVVS2EXFnt5.07x5.04x3.13
2466262965Round Brilliant10.5GIFEXStg5.11x5.06x3.12
3465294113Round Brilliant10.5GIFEXMed5.11x5.08x3.16
3415656188Round Brilliant10.5GVS1EXMed5.05x5.01x3.19
2434402165Round Brilliant10.5GVS1EXMed5.05x5x3.19
3455861483Round Brilliant10.5GVS1EXMed5.18x5.14x3.11
5443968801Round Brilliant10.5GVS1EXMed5.08x5.03x3.16
2466575523Round Brilliant10.5GVS2EXStg5.05x5.02x3.16
7462291964Round Brilliant10.5GVVS1EXStg5.09x5.05x3.13
7462156786Round Brilliant10.5GVVS1EXStg5.11x5.07x3.13
6465367297Round Brilliant10.5GVVS1EXStg5.07x5.04x3.13
2426458016Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.05x5.02x3.17
2414878645Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.09x5.05x3.08
5416947942Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.15x5.13x3.1
2437339217Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.07x5.03x3.14
2404796908Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.09x5.04x3.19
2436317388Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.04x5x3.19
1419977012Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.12x5.09x3.16
1437511685Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.06x5.02x3.12
6385740388Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.1x5.07x3.15
3455394786Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.06x5.02x3.15
2457585845Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.21x5.17x3.05
7448741393Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.09x5.05x3.14
1468470418Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.05x5.01x3.17
2466297859Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.05x5.01x3.19
6452668662Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.14x5.11x3.06
2457923114Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.06x5.02x3.18
1457059185Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.09x5.04x3.14
2467340232Round Brilliant10.5GVVS1EXMed5.06x5.03x3.1
7416892636Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.12x5.08x3.09
6392718822Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.03x3.18
1415536853Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.07x5.05x3.18
6455461756Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.03x3.2
5456472780Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.11x5.07x3.09
2437402440Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.02x3.16
1438670691Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.16x5.11x3.05
7438937037Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.02x3.18
2434383047Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.07x5.04x3.17
2434380818Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.08x5.05x3.17
6431366718Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.03x3.12
2427568203Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.1x5.06x3.15
6451320556Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.07x5.03x3.15
7456409462Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.11x5.07x3.09
1453463944Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.05x5.01x3.18
7441264380Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.14x5.1x3.12
6442819390Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.07x5.02x3.16
2447754406Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.14x5.1x3.11
6442801009Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.15x5.11x3.07
7441941076Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.06x5.03x3.12
2426570091Round Brilliant10.5GVVS1EXFnt5.09x5.06x3.13
6412585236Round Brilliant10.5GVVS2EXStg5.08x5.04x3.17
1458399086Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.08x5.05x3.11
6452519754Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.06x5.02x3.17
2457068075Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.07x5.03x3.12
1433390069Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.06x5.02x3.12
2434318059Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.11x5.06x3.12
5446163936Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.04x5x3.17
6452720502Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.08x5.04x3.11
2444395450Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.05x5.01x3.19
1439272409Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.07x5.04x3.16
1467219724Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.06x5.02x3.18
6462353566Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.05x5.01x3.17
2446899131Round Brilliant10.5GVVS2EXMed5.12x5.08x3.13
7413701247Round Brilliant10.5GVVS2EXFnt5.18x5.14x3.04
5426453502Round Brilliant10.5GVVS2EXFnt5.14x5.11x3.08
2427305570Round Brilliant10.5GVVS2EXFnt5.09x5.05x3.17
1435042278Round Brilliant10.5GVVS2EXFnt5.2x5.15x3.08
7431083393Round Brilliant10.5GVVS2EXFnt5.05x5.01x3.17
1465365073Round Brilliant10.5HIFEXMed5.07x5.03x3.18
6432577429Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.19x5.17x3.07
1458319551Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.06x5.03x3.13
1428431368Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.13x5.12x3.1
1423161136Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.06x5.03x3.16
6452155573Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.15x5.11x3.1
6452574994Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.07x5.03x3.14
2467263838Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.1x5.07x3.1
6452991520Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.05x5x3.19
1458924736Round Brilliant10.5HIFEXFnt5.14x5.1x3.07
3455301757Round Brilliant10.5HIFEXNon5.1x5.06x3.12
6425743696Round Brilliant10.5HIFEXNon5.17x5.14x3.06
1433527798Round Brilliant10.5HIFEXNon5.11x5.07x3.11
2434714058Round Brilliant10.5HIFEXNon5.18x5.17x3.05
6435787676Round Brilliant10.5HIFEXNon5.1x5.07x3.13
3425147296Round Brilliant10.5HIFEXNon5.18x5.16x3.04
3435961256Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.16
1453575613Round Brilliant10.5HIFEXNon5.12x5.08x3.08
6452594431Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.13
2458593408Round Brilliant10.5HIFEXNon5.09x5.04x3.1
3455657112Round Brilliant10.5HIFEXNon5.08x5.04x3.15
7456568595Round Brilliant10.5HIFEXNon5.05x5.02x3.18
1453140858Round Brilliant10.5HIFEXNon5.14x5.11x3.16
6452525184Round Brilliant10.5HIFEXNon5.11x5.07x3.11
2467141146Round Brilliant10.5HIFEXNon5.07x5.04x3.12
6462640086Round Brilliant10.5HIFEXNon5.07x5.02x3.18
7462680002Round Brilliant10.5HIFEXNon5.04x5x3.18
7466262970Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.18
6462174018Round Brilliant10.5HIFEXNon5.05x5.02x3.13
7461219237Round Brilliant10.5HIFEXNon5.05x5.02x3.17
6462231814Round Brilliant10.5HIFEXNon5.05x5.02x3.19
2466001000Round Brilliant10.5HIFEXNon5.1x5.05x3.12
2468071925Round Brilliant10.5HIFEXNon5.09x5.06x3.19
6462071948Round Brilliant10.5HIFEXNon5.1x5.07x3.12
5463106797Round Brilliant10.5HIFEXNon5.14x5.12x3.06
1469124557Round Brilliant10.5HIFEXNon5.07x5.05x3.12
6461143023Round Brilliant10.5HIFEXNon5.17x5.13x3.11
6455291348Round Brilliant10.5HIFEXNon5.08x5.05x3.16
7448514524Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.15
1445595023Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.15
5456847199Round Brilliant10.5HIFEXNon5.09x5.06x3.15
2456853065Round Brilliant10.5HIFEXNon5.06x5.02x3.15
7458930132Round Brilliant10.5HIFEXNon5.19x5.15x3.07
2456948915Round Brilliant10.5HIFEXNon5.09x5.05x3.16
7448859774Round Brilliant10.5HIFEXNon5.13x5.09x3.11
7416404938Round Brilliant10.5HVS1EXStg5.06x5.02x3.18
7426076744Round Brilliant10.5HVS1EXStg5.11x5.08x3.11
6435010969Round Brilliant10.5HVS1EXStg5.08x5.04x3.19
2416581856Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.05x5.03x3.17
1403548303Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.15x5.12x3.09
6395994215Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.07x5.04x3.19
3455320418Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.07x5.03x3.17
1459477876Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.05x5x3.18
5453379116Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.06x5.02x3.18
7451055846Round Brilliant10.5HVS1EXFnt5.04x5x3.19
7468505217Round Brilliant10.5HVVS1EXStg5.08x5.03x3.17
1429943930Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.06x5.02x3.17
7466369709Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.05x5.02x3.16
6442039856Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.12x5.07x3.11
1448751297Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.07x5.03x3.15
7456400840Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.06x5.03x3.16
1449518283Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.07x5.02x3.19
2444809862Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.05x5.01x3.17
1449564432Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.08x5.05x3.15
1447663105Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.15x5.12x3.1
6445754355Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.09x5.04x3.16
6452032159Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.13x5.09x3.08
1445801011Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.06x5.02x3.14
7468292091Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.06x5.02x3.14
2397834618Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.19x5.16x3.08
2424363537Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.07x5.02x3.16
2426057387Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.09x5.06x3.2
7442921420Round Brilliant10.5HVVS1EXMed5.13x5.1x3.12
6435685431Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.07x5.03x3.19
2454472059Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.11x5.06x3.11
6462347468Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.04x4.99x3.19
6451487283Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.04x5x3.2
7432830343Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.14x5.12x3.14
3435432987Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.05x5.01x3.17
1449298771Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.05x5.02x3.15
6431084372Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.12x5.08x3.11
7436189080Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.13x5.09x3.09
1448620767Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.11x5.07x3.1
2447774553Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.08x5.04x3.17
6461263366Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.05x5.01x3.18
2456593812Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.17x5.14x3.07
7452604410Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.05x5.01x3.11
7461334519Round Brilliant10.5HVVS1EXFnt5.13x5.09x3.1
2466541984Round Brilliant10.5HVVS1EXNon5.07x5.03x3.15
6462580263Round Brilliant10.5HVVS1EXNon5.04x4.99x3.2
7423202579Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.08x5.05x3.14
6422898261Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.04x5x3.17
2437131370Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.1x5.06x3.14
6412618786Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.1x5.07x3.13
7391173836Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.09x5.06x3.18
5222061778Round Brilliant10.5HVVS2EXStg5.06x5.03x3.15
6432230578Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.06x5.02x3.16
1408566855Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.16x5.13x3.11
1415710254Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.13x5.09x3.12
1455929537Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.07x5.02x3.18
1459947784Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.13x5.1x3.12
3455462604Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.06x5.02x3.14
7442799797Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.04x5x3.18
7431978187Round Brilliant10.5HVVS2EXMed5.16x5.13x3.07
7458267931Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.04x5x3.19
1463026802Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.07x5.03x3.16
1458463413Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.09x5.06x3.14
5443881735Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.05x5.01x3.15
2426306047Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.15x5.13x3.05
6421568084Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.07x5.03x3.16
2447171199Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.07x5.02x3.17
6442179813Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.17x5.13x3.05
1458060392Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.05x5.01x3.18
6451091221Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.04x5.02x3.14
6452667694Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.18x5.15x3.04
7456702691Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.06x5.03x3.13
6441878580Round Brilliant10.5HVVS2EXFnt5.13x5.1x3.11
6422078771Round Brilliant10.5IVS1EXStg5.07x5.04x3.19
2416738945Round Brilliant10.5IVS1EXStg5.13x5.1x3.16
1429391348Round Brilliant10.5IVS1EXStg5.07x5.04x3.18
1389868618Round Brilliant10.5IVS1EXMed5.08x5.04x3.18
6224080094Round Brilliant10.5IVS1EXMed5.08x5.05x3.19
6415897637Round Brilliant10.5IVS1EXMed5.06x5.02x3.18
6422345198Round Brilliant10.5IVS1EXMed5.11x5.08x3.12
6431165088Round Brilliant10.5IVS1EXMed5.15x5.1x3.14
2414392654Round Brilliant10.5IVS2EXStg5.06x5.02x3.12
6213993681Round Brilliant10.5IVVS1EXFnt5.19x5.15x3.11
7426555002Round Brilliant10.5IVVS1EXMed5.15x5.11x3.07
6411697648Round Brilliant10.5IVVS1EXFnt5.16x5.14x3.05
7412668746Round Brilliant10.5IVVS2EXStg5.07x5.03x3.17
5426788307Round Brilliant10.5IVVS2EXStg5.06x5.02x3.16
6451597633Round Brilliant10.5IVVS2EXMed5.07x5.04x3.15
1429223873Round Brilliant10.5IVVS2EXMed5.08x5.05x3.13
7431758113Round Brilliant10.5IVVS2EXMed5.09x5.05x3.19
6412512630Round Brilliant10.5IVVS2EXFnt5.06x5.02x3.17
7421346344Round Brilliant10.5JVS1EXMed5.07x5.03x3.17
1226236952Round Brilliant10.5JVS1EXMed5.07x5.04x3.15
2426490211Round Brilliant10.5JVVS2EXMed5.2x5.17x3.04
2426613531Round Brilliant10.5JVVS2EXMed5.12x5.08x3.1
6435366751Round Brilliant10.5JVVS2EXMed5.09x5.05x3.15
2424343784Round Brilliant10.5JVVS2EXMed5.07x5.05x3.16
6462054822Round Brilliant10.51DIFEXStg5.15x5.11x3.14
7461336025Round Brilliant10.51DIFEXStg5.17x5.13x3.15
6455876521Round Brilliant10.51DIFEXMed5.11x5.07x3.16
1459822631Round Brilliant10.51DIFEXMed5.12x5.08x3.17
7451763011Round Brilliant10.51DIFEXMed5.1x5.07x3.17
6462173778Round Brilliant10.51DIFEXMed5.11x5.07x3.17
1463580462Round Brilliant10.51DIFEXMed5.08x5.04x3.21
6461599272Round Brilliant10.51DIFEXMed5.19x5.17x3.08
7456996704Round Brilliant10.51DIFEXFnt5.13x5.1x3.2
2446880120Round Brilliant10.51DVVS1EXStg5.1x5.07x3.22
7463233449Round Brilliant10.51DVVS1EXStg5.09x5.05x3.17
2468123638Round Brilliant10.51DVVS1EXStg5.1x5.05x3.16
5463123637Round Brilliant10.51DVVS1EXStg5.12x5.08x3.15
2457434681Round Brilliant10.51DVVS1EXMed5.1x5.07x3.17
1445980368Round Brilliant10.51DVVS1EXMed5.11x5.07x3.16
2447849368Round Brilliant10.51DVVS1EXMed5.1x5.06x3.18
7441886847Round Brilliant10.51DVVS1EXMed5.1x5.06x3.21
1445820982Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.12x5.08x3.16
6452194560Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.12x5.07x3.21
2456197868Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.1x5.06x3.22
6452219487Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.11x5.07x3.16
2446241171Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.12x5.09x3.19
2447921130Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.13x5.1x3.22
6452267986Round Brilliant10.51DVVS1EXFnt5.21x5.18x3.15
2427965428Round Brilliant10.51DVVS2EXMed5.11x5.07x3.18
7462187361Round Brilliant10.51DVVS2EXMed5.08x5.06x3.17
5463126241Round Brilliant10.51DVVS2EXMed5.11x5.08x3.19
6412771048Round Brilliant10.51DVVS2EXMed5.12x5.08x3.18
7391574322Round Brilliant10.51DVVS2EXMed5.13x5.09x3.18
2213984723Round Brilliant10.51DVVS2EXFnt5.08x5.04x3.19
2396701929Round Brilliant10.51DVVS2EXFnt5.12x5.08x3.13
6392918351Round Brilliant10.51DVVS2EXFnt5.12x5.08x3.18
2456995885Round Brilliant10.51EIFEXStg5.11x5.07x3.17
1468550270Round Brilliant10.51ESI1EXMed5.11x5.07x3.18
2447545265Round Brilliant10.51EVVS1EXStg5.11x5.08x3.16
6422587635Round Brilliant10.51EVVS1EXMed5.11x5.07x3.19
2457823404Round Brilliant10.51EVVS1EXStg5.09x5.05x3.21
1449756451Round Brilliant10.51EVVS1EXMed5.08x5.04x3.2
1457138293Round Brilliant10.51EVVS1EXMed5.1x5.05x3.2
6452239382Round Brilliant10.51EVVS1EXMed5.1x5.07x3.2
5426546224Round Brilliant10.51EVVS1EXFnt5.1x5.07x3.16
1453611839Round Brilliant10.51EVVS2EXMed5.11x5.08x3.19
5443509679Round Brilliant10.51EVVS2EXStg5.13x5.1x3.15
2456394851Round Brilliant10.51EVVS2EXMed5.08x5.04x3.19
6442985021Round Brilliant10.51EVVS2EXMed5.09x5.04x3.2
6442153198Round Brilliant10.51EVVS2EXFnt5.1x5.07x3.16
6452373642Round Brilliant10.51EVVS2EXFnt5.09x5.05x3.17
6452935794Round Brilliant10.51FIFEXStg5.11x5.07x3.2
1459723347Round Brilliant10.51FIFEXMed5.1x5.06x3.16
3405149159Round Brilliant10.51FVS1EXMed5.12x5.09x3.21
1226106794Round Brilliant10.51FVS1EXMed5.12x5.09x3.18
7456878910Round Brilliant10.51FVVS1EXStg5.1x5.06x3.2
6462436518Round Brilliant10.51FVVS1EXStg5.09x5.05x3.15
5446307713Round Brilliant10.51FVVS1EXMed5.14x5.1x3.14
2454392630Round Brilliant10.51FVVS1EXMed5.18x5.14x3.12
6452919122Round Brilliant10.51FVVS1EXMed5.1x5.06x3.19
7451650614Round Brilliant10.51FVVS1EXMed5.11x5.08x3.17
7436471885Round Brilliant10.51FVVS1EXFnt5.1x5.08x3.19
7418296879Round Brilliant10.51FVVS2EXMed5.11x5.08x3.16
2458818725Round Brilliant10.51FVVS2EXFnt5.12x5.09x3.12
1469434959Round Brilliant10.51FVVS2EXFnt5.13x5.09x3.15
2454680933Round Brilliant10.51GVS1EXMed5.12x5.08x3.19
2466155611Round Brilliant10.51GVVS1EXStg5.09x5.05x3.15
7462028377Round Brilliant10.51GVVS1EXStg5.1x5.06x3.21
3395036529Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.12x5.09x3.17
7412972952Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.24x5.22x3.07
6421080314Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.09x5.05x3.2
6401291551Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.16x5.13x3.17
6391654955Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.16x5.13x3.13
1423002860Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.23x5.21x3.15
3415820828Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.14x5.12x3.13
1425240594Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.1x5.06x3.16
7451528988Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.09x5.06x3.2
6452226860Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.12x5.1x3.2
7442563586Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.1x5.06x3.21
1453650105Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.19x5.17x3.08
5456596898Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.2x5.17x3.18
1465607696Round Brilliant10.51GVVS1EXMed5.12x5.08x3.22
5413610177Round Brilliant10.51GVVS1EXFnt5.16x5.13x3.15
7438385324Round Brilliant10.51GVVS1EXFnt5.12x5.09x3.21
1468250146Round Brilliant10.51HIFEXMed5.1x5.06x3.2
7421529052Round Brilliant10.51HIFEXMed5.2x5.18x3.12
6421921499Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.1x5.06x3.2
2426174817Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.12x5.09x3.2
2456261967Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.15x5.11x3.1
6452569270Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.08x5.04x3.16
6441138587Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.11x5.07x3.2
6451702386Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.1x5.06x3.18
6461130880Round Brilliant10.51HIFEXFnt5.09x5.06x3.16
7452552826Round Brilliant10.51HIFEXNon5.09x5.05x3.16
5456361128Round Brilliant10.51HIFEXNon5.09x5.07x3.2
6452551948Round Brilliant10.51HIFEXNon5.12x5.09x3.13
2457155987Round Brilliant10.51HIFEXNon5.13x5.09x3.14
6461579204Round Brilliant10.51HIFEXNon5.2x5.16x3.09
7456232342Round Brilliant10.51HIFEXNon5.1x5.06x3.18
6451759412Round Brilliant10.51HIFEXNon5.11x5.07x3.19
6452773296Round Brilliant10.51HIFEXNon5.1x5.06x3.18
6465103873Round Brilliant10.51HIFEXNon5.09x5.05x3.19
2446505575Round Brilliant10.51HIFEXNon5.1x5.06x3.16
6442849764Round Brilliant10.51HIFEXNon5.1x5.06x3.15
1449882720Round Brilliant10.51HIFEXNon5.14x5.11x3.2
1449885332Round Brilliant10.51HIFEXNon5.1x5.06x3.19
2434758416Round Brilliant10.51HIFEXNon5.11x5.08x3.18
1417559673Round Brilliant10.51HVS1EXStg5.15x5.11x3.15
1413784830Round Brilliant10.51HVS1EXStg5.1x5.06x3.18
1455464215Round Brilliant10.51HVS1EXMed5.12x5.08x3.19
2457773159Round Brilliant10.51HVVS1EXMed5.09x5.06x3.15
6452419849Round Brilliant10.51HVVS1EXMed5.15x5.12x3.14
7442870294Round Brilliant10.51HVVS1EXMed5.21x5.18x3.09
7456068286Round Brilliant10.51HVVS1EXMed5.11x5.07x3.19
7451035662Round Brilliant10.51HVVS1EXMed5.09x5.06x3.18
6411988724Round Brilliant10.51HVVS1EXFnt5.09x5.06x3.2
2436642785Round Brilliant10.51HVVS1EXFnt5.18x5.13x3.14
2426498542Round Brilliant10.51HVVS2EXStg5.11x5.07x3.2
1413686610Round Brilliant10.51HVVS2EXStg5.12x5.08x3.17
6402240612Round Brilliant10.51HVVS2EXStg5.1x5.08x3.18
7443564721Round Brilliant10.51HVVS2EXMed5.1x5.07x3.2
6455357980Round Brilliant10.51HVVS2EXFnt5.14x5.1x3.16
6455416830Round Brilliant10.51HVVS2EXFnt5.13x5.08x3.14
1468220376Round Brilliant10.51IIFEXFnt5.16x5.13x3.1
7438281570Round Brilliant10.51IIFEXNon5.17x5.14x3.13
7431574695Round Brilliant10.51IIFEXNon5.16x5.12x3.15
7466214211Round Brilliant10.52DIFEXStg5.18x5.15x3.14
2467233274Round Brilliant10.52DIFEXStg5.12x5.09x3.23
6462190939Round Brilliant10.52DIFEXStg5.13x5.1x3.17
6462187117Round Brilliant10.52DIFEXStg5.15x5.12x3.2
2464365891Round Brilliant10.52DIFEXStg5.17x5.15x3.15
6452775237Round Brilliant10.52DIFEXMed5.16x5.12x3.14
5456679879Round Brilliant10.52DIFEXMed5.14x5.11x3.2
1468505185Round Brilliant10.52DIFEXMed5.12x5.07x3.24
6465598688Round Brilliant10.52DIFEXMed5.14x5.1x3.21
6461250329Round Brilliant10.52DIFEXFnt5.13x5.09x3.22
1465249950Round Brilliant10.52DIFEXFnt5.15x5.11x3.16
3465519364Round Brilliant10.52DVS1EXMed5.15x5.11x3.16
7448545355Round Brilliant10.52DVS2EXMed5.12x5.08x3.21
1465263548Round Brilliant10.52DVVS1EXStg5.14x5.1x3.23
7468000576Round Brilliant10.52DVVS1EXStg5.15x5.12x3.21
6462039202Round Brilliant10.52DVVS1EXStg5.16x5.13x3.15
2464456178Round Brilliant10.52DVVS1EXStg5.14x5.1x3.18
2467377350Round Brilliant10.52DVVS1EXStg5.12x5.09x3.23
3445632150Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.11x5.08x3.23
3445999843Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.13x5.11x3.23
1453376282Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.21x5.17x3.11
7456462266Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.15x5.11x3.23
2447756402Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.15x5.11x3.23
7442619918Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.16x5.12x3.18
7443968764Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.13x5.1x3.18
1445919393Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.15x5.13x3.22
1455593446Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.12x5.08x3.22
3455650301Round Brilliant10.52DVVS1EXMed5.13x5.1x3.22
6432902873Round Brilliant10.52DVVS1EXFnt5.12x5.08x3.22
6455318977Round Brilliant10.52DVVS1EXFnt5.13x5.09x3.15
7451319833Round Brilliant10.52DVVS1EXFnt5.13x5.09x3.2
7408074304Round Brilliant10.52DVVS2EXMed5.19x5.15x3.12
2456578695Round Brilliant10.52DVVS2EXMed5.14x5.1x3.17
6412341133Round Brilliant10.52DVVS2EXMed5.14x5.12x3.17
6415557935Round Brilliant10.52DVVS2EXFnt5.12x5.09x3.22
1435036375Round Brilliant10.52DVVS2EXFnt5.11x5.07x3.23
1463168161Round Brilliant10.52EIFEXStg5.18x5.14x3.13
6455067977Round Brilliant10.52EIFEXMed5.15x5.11x3.16
6451315276Round Brilliant10.52EIFEXMed5.13x5.09x3.22
5453231812Round Brilliant10.52EVS1EXMed5.14x5.1x3.18
6441661954Round Brilliant10.52EVVS1EXStg5.12x5.07x3.21
2454344377Round Brilliant10.52EVVS1EXStg5.16x5.11x3.24
6462130856Round Brilliant10.52EVVS1EXStg5.14x5.1x3.19
1447899272Round Brilliant10.52EVVS1EXMed5.13x5.1x3.23
5456238932Round Brilliant10.52EVVS1EXMed5.13x5.08x3.23
5443243938Round Brilliant10.52EVVS1EXFnt5.14x5.1x3.24
2456277973Round Brilliant10.52EVVS1EXFnt5.13x5.1x3.18
2417719502Round Brilliant10.52EVVS2EXStg5.15x5.12x3.22
7412296118Round Brilliant10.52EVVS2EXMed5.14x5.12x3.17
1435313153Round Brilliant10.52EVVS2EXMed5.13x5.09x3.2
6462346192Round Brilliant10.52EVVS2EXMed5.12x5.08x3.18
2221068219Round Brilliant10.52EVVS2EXFnt5.14x5.11x3.21
2456850018Round Brilliant10.52FIFEXStg5.12x5.09x3.18
2458884371Round Brilliant10.52FIFEXStg5.14x5.1x3.22
1463365377Round Brilliant10.52FIFEXStg5.28x5.23x3.1
1433617831Round Brilliant10.52FIFEXMed5.18x5.14x3.16
2456410926Round Brilliant10.52FIFEXMed5.14x5.11x3.22
5423790667Round Brilliant10.52FVVS1EXStg5.15x5.12x3.17
1445784288Round Brilliant10.52FVVS1EXMed5.16x5.12x3.17
1469548107Round Brilliant10.52FVVS1EXStg5.16x5.12x3.19
6452048412Round Brilliant10.52FVVS1EXMed5.11x5.08x3.18
7451227092Round Brilliant10.52FVVS1EXMed5.15x5.11x3.19
3455362486Round Brilliant10.52FVVS2EXMed5.21x5.18x3.12
6432268299Round Brilliant10.52GVS1EXMed5.26x5.22x3.09
6452834563Round Brilliant10.52GVVS1EXStg5.28x5.24x3.1
5396709699Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.19x5.16x3.15
3435029262Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.16x5.12x3.18
5453220527Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.13x5.09x3.23
3445608309Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.16x5.11x3.2
2466445628Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.2x5.17x3.11
6462618532Round Brilliant10.52GVVS1EXMed5.14x5.1x3.18
2416152977Round Brilliant10.52GVVS1EXFnt5.2x5.18x3.18
5423357121Round Brilliant10.52GVVS1EXFnt5.14x5.12x3.21
7441756468Round Brilliant10.52GVVS1EXFnt5.16x5.12x3.19
5443428835Round Brilliant10.52GVVS1EXFnt5.11x5.08x3.24
5463175609Round Brilliant10.52GVVS2EXStg5.14x5.12x3.22
6465208462Round Brilliant10.52HIFEXMed5.13x5.09x3.24
6431312689Round Brilliant10.52HIFEXNon5.22x5.18x3.12
5433678194Round Brilliant10.52HIFEXNon5.13x5.09x3.15
6455240595Round Brilliant10.52HIFEXNon5.18x5.14x3.18
6421053316Round Brilliant10.52HIFEXNon5.13x5.09x3.19
2454605936Round Brilliant10.52HIFEXNon5.16x5.12x3.2
6451652560Round Brilliant10.52HIFEXNon5.14x5.1x3.22
2466083560Round Brilliant10.52HIFEXNon5.13x5.09x3.18
6461125097Round Brilliant10.52HIFEXNon5.24x5.21x3.11
1465154574Round Brilliant10.52HIFEXNon5.12x5.09x3.22
1465185059Round Brilliant10.52HIFEXNon5.13x5.1x3.2
1468271716Round Brilliant10.52HIFEXNon5.13x5.09x3.18
1448594482Round Brilliant10.52HIFEXNon5.12x5.09x3.2
5221013297Round Brilliant10.52HVVS1EXMed5.17x5.14x3.2
7451711666Round Brilliant10.52HVVS1EXMed5.16x5.11x3.23
6452520908Round Brilliant10.52HVVS1EXMed5.16x5.12x3.23
5456277264Round Brilliant10.52HVVS1EXMed5.15x5.11x3.16
6445475704Round Brilliant10.52HVVS1EXMed5.14x5.1x3.14
5436857490Round Brilliant10.52HVVS1EXFnt5.16x5.12x3.18
6435825249Round Brilliant10.52HVVS1EXFnt5.22x5.18x3.14
2468066849Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.14x5.1x3.23
2456613928Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.14x5.11x3.22
1459653539Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.14x5.1x3.17
1459759381Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.12x5.09x3.21
7451994997Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.24x5.2x3.1
5446165334Round Brilliant10.52HVVS1EXNon5.16x5.12x3.2
7412548786Round Brilliant10.52HVVS2EXStg5.17x5.13x3.22
7422811068Round Brilliant10.52HVVS2EXStg5.12x5.09x3.19
6431939207Round Brilliant10.52HVVS2EXMed5.15x5.12x3.16
1455058882Round Brilliant10.52HVVS2EXMed5.13x5.09x3.22
2454884918Round Brilliant10.52IIFEXMed5.19x5.16x3.16
2437012790Round Brilliant10.52IIFEXNon5.15x5.11x3.21
6432710060Round Brilliant10.52IIFEXNon5.13x5.1x3.23
7402029908Round Brilliant10.52IVS1EXStg5.13x5.1x3.19
7458367802Round Brilliant10.54DIFEXMed5.23x5.19x3.26
2456546558Round Brilliant10.54DIFEXMed5.21x5.18x3.23
6465618721Round Brilliant10.54DIFEXMed5.26x5.22x3.15
2436339293Round Brilliant10.54DVVS1EXStg5.19x5.16x3.22
6451370078Round Brilliant10.54DVVS1EXStg5.18x5.15x3.24
1455433311Round Brilliant10.54DVVS1EXMed5.2x5.16x3.23
2454249601Round Brilliant10.54DVVS1EXMed5.18x5.14x3.27
5456283622Round Brilliant10.54DVVS1EXMed5.18x5.14x3.27
1459007772Round Brilliant10.54DVVS1EXMed5.18x5.14x3.23
1418700095Round Brilliant10.54DVVS2EXMed5.21x5.18x3.28
6465036237Round Brilliant10.54DVVS2EXMed5.22x5.18x3.25
6465376087Round Brilliant10.54DVVS2EXMed5.26x5.22x3.16
2416923836Round Brilliant10.54DVVS2EXFnt5.3x5.26x3.16
7413567443Round Brilliant10.54DVVS2EXFnt5.31x5.27x3.17
6461162014Round Brilliant10.54EIFEXStg5.27x5.24x3.18
6451050100Round Brilliant10.54EIFEXMed5.21x5.18x3.23
1455416994Round Brilliant10.54EIFEXMed5.19x5.16x3.23
2437785483Round Brilliant10.54EVVS1EXStg5.2x5.16x3.25
2467176270Round Brilliant10.54EVVS1EXStg5.19x5.16x3.22
2464186830Round Brilliant10.54EVVS1EXStg5.32x5.3x3.14
5453240592Round Brilliant10.54EVVS1EXMed5.19x5.16x3.22
6461643239Round Brilliant10.54EVVS2EXMed5.21x5.17x3.26
6451720102Round Brilliant10.54EVVS2EXFnt5.22x5.18x3.22
1453511929Round Brilliant10.54FIFEXMed5.22x5.17x3.22
2437644695Round Brilliant10.54FIFEXFnt5.2x5.16x3.27
1468232896Round Brilliant10.54FVVS1EXStg5.19x5.14x3.26
2468258777Round Brilliant10.54FVVS1EXMed5.27x5.23x3.23
1459949147Round Brilliant10.54FVVS1EXMed5.18x5.15x3.27
7461381584Round Brilliant10.54FVVS1EXMed5.2x5.16x3.27
6422787968Round Brilliant10.54FVVS2EXMed5.25x5.23x3.22
2454484429Round Brilliant10.54FVVS2EXFnt5.22x5.18x3.19
5456048188Round Brilliant10.54GIFEXMed5.2x5.17x3.25
7411507459Round Brilliant10.54GVS1EXStg5.21x5.17x3.26
6432527386Round Brilliant10.54GVVS1EXStg5.21x5.17x3.23
7416562115Round Brilliant10.54GVVS1EXMed5.24x5.21x3.23
6445809938Round Brilliant10.54GVVS1EXStg5.19x5.16x3.27
6442179397Round Brilliant10.54GVVS1EXMed5.18x5.13x3.27
7416692798Round Brilliant10.54GVVS2EXStg5.21x5.17x3.25
5456497312Round Brilliant10.54HIFEXMed5.19x5.14x3.27
1439940340Round Brilliant10.54HIFEXFnt5.19x5.14x3.24
6411261221Round Brilliant10.54HIFEXNon5.28x5.25x3.15
5426654009Round Brilliant10.54HIFEXNon5.36x5.32x3.16
2416899775Round Brilliant10.54HIFEXNon5.27x5.24x3.19
6461656467Round Brilliant10.54HIFEXNon5.17x5.13x3.25
7451746157Round Brilliant10.54HIFEXNon5.21x5.17x3.28
6465080499Round Brilliant10.54HIFEXNon5.19x5.15x3.23
6461186650Round Brilliant10.54HIFEXNon5.2x5.16x3.23
2426223691Round Brilliant10.54HVS1EXMed5.17x5.15x3.24
2427244273Round Brilliant10.54HVVS1EXMed5.21x5.18x3.27
1458675754Round Brilliant10.54HVVS1EXMed5.21x5.17x3.22
6442817581Round Brilliant10.54HVVS1EXFnt5.18x5.14x3.26
2466492851Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.2x5.15x3.21
5436647394Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.31x5.27x3.15
5456745786Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.2x5.16x3.23
6452667581Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.17x5.14x3.27
6452818965Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.21x5.19x3.27
5453836965Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.19x5.17x3.26
6452609617Round Brilliant10.54HVVS1EXNon5.21x5.17x3.22
7426743514Round Brilliant10.54HVVS2EXStg5.21x5.16x3.29
6422360206Round Brilliant10.54HVVS2EXStg5.21x5.17x3.25
1439018780Round Brilliant10.54IIFEXNon5.2x5.16x3.26
1437338289Round Brilliant10.54IIFEXNon5.18x5.15x3.26
3415705670Round Brilliant10.54IVS1EXStg5.19x5.15x3.26
6451586497Round Brilliant10.55DIFEXFnt5.29x5.25x3.24
2466081899Round Brilliant10.55DVVS1EXStg5.22x5.18x3.29
6462174512Round Brilliant10.55DVVS1EXStg5.26x5.23x3.2
6441645712Round Brilliant10.55DVVS1EXMed5.22x5.18x3.29
6455322559Round Brilliant10.55DVVS1EXMed5.24x5.19x3.29
5453418933Round Brilliant10.55DVVS1EXMed5.22x5.18x3.25
2457427780Round Brilliant10.55DVVS1EXMed5.32x5.28x3.19
7456060172Round Brilliant10.55DVVS1EXFnt5.21x5.17x3.28
1457981022Round Brilliant10.55DVVS2EXStg5.25x5.21x3.29
2456729165Round Brilliant10.55DVVS2EXMed5.23x5.19x3.25
1467670938Round Brilliant10.55DVVS2EXMed5.23x5.19x3.27
6461027834Round Brilliant10.55DVVS2EXFnt5.25x5.22x3.21
6412232507Round Brilliant10.55DVVS2EXFnt5.3x5.26x3.24
6445632966Round Brilliant10.55EIFEXMed5.27x5.22x3.21
1459232500Round Brilliant10.55EIFEXMed5.25x5.21x3.27
6425182632Round Brilliant10.55EVVS1EXMed5.33x5.3x3.18
2213964713Round Brilliant10.55EVVS1EXMed5.22x5.19x3.25
6455427898Round Brilliant10.55EVVS1EXMed5.23x5.19x3.28
1417328498Round Brilliant10.55EVVS2EXMed5.23x5.19x3.29
2456578714Round Brilliant10.55EVVS2EXMed5.21x5.16x3.28
2456584080Round Brilliant10.55FVVS1EXMed5.22x5.18x3.29
2457745701Round Brilliant10.55FVVS1EXMed5.25x5.2x3.29
1469253616Round Brilliant10.55FVVS1EXMed5.31x5.26x3.17
6461293834Round Brilliant10.55FVVS1EXMed5.26x5.21x3.24
7463211889Round Brilliant10.55FVVS1EXMed5.3x5.27x3.18
1413238022Round Brilliant10.55FVVS1EXFnt5.24x5.19x3.29
2466535658Round Brilliant10.55FVVS2EXMed5.24x5.2x3.27
6402778783Round Brilliant10.55GVS1EXMed5.25x5.21x3.3
2434075000Round Brilliant10.55GVS2EXStg5.23x5.19x3.28
2406027753Round Brilliant10.55GVVS1EXMed5.26x5.22x3.26
6412991413Round Brilliant10.55GVVS1EXMed5.21x5.17x3.29
2428041328Round Brilliant10.55GVVS2EXMed5.23x5.2x3.25
7458666243Round Brilliant10.55HIFEXMed5.26x5.22x3.19
7448546004Round Brilliant10.55HIFEXFnt5.29x5.26x3.2
6461580279Round Brilliant10.55HIFEXFnt5.22x5.18x3.29
2457141925Round Brilliant10.55HIFEXNon5.22x5.18x3.28
1439368512Round Brilliant10.55HIFEXNon5.24x5.19x3.3
1433042261Round Brilliant10.55HIFEXNon5.28x5.25x3.23
7452368935Round Brilliant10.55HIFEXNon5.28x5.24x3.24
1458658328Round Brilliant10.55HIFEXNon5.25x5.21x3.23
6435948169Round Brilliant10.55HIFEXNon5.24x5.21x3.25
5446165535Round Brilliant10.55HIFEXNon5.23x5.19x3.21
7451773187Round Brilliant10.55HIFEXNon5.2x5.17x3.29
2456898388Round Brilliant10.55HIFEXNon5.23x5.19x3.3
6402228721Round Brilliant10.55HVS1EXStg5.27x5.25x3.25
3455713977Round Brilliant10.55HVVS1EXMed5.22x5.17x3.23
6451582543Round Brilliant10.55HVVS1EXMed5.23x5.19x3.3
2424400698Round Brilliant10.55HVVS1EXMed5.26x5.22x3.26
1455122861Round Brilliant10.55HVVS1EXMed5.23x5.19x3.22
2458472558Round Brilliant10.55HVVS1EXFnt5.24x5.19x3.29
2467501570Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.25x5.21x3.21
6421591739Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.33x5.31x3.14
5456300931Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.24x5.2x3.28
7458925066Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.22x5.18x3.29
5456614261Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.27x5.23x3.23
2458873706Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.22x5.18x3.29
6455948571Round Brilliant10.55HVVS1EXNon5.23x5.19x3.28
2416784971Round Brilliant10.55HVVS2EXStg5.22x5.19x3.29
6435576460Round Brilliant10.55HVVS2EXStg5.29x5.25x3.24
1453980409Round Brilliant10.55HVVS2EXMed5.37x5.34x3.15
6435492304Round Brilliant10.55IIFEXNon5.26x5.22x3.23
6421449366Round Brilliant10.55IIFEXNon5.22x5.19x3.28
5436634984Round Brilliant10.55IVS1EXStg5.23x5.2x3.27
3445734483Round Brilliant10.55IVVS2EXStg5.24x5.19x3.2
6431709986Round Brilliant10.55IVVS2EXMed5.26x5.22x3.27
1463347620Round Brilliant10.56DIFEXStg5.26x5.22x3.27
6435784061Round Brilliant10.56DVVS1EXStg5.26x5.21x3.24
6455984097Round Brilliant10.56DVVS1EXStg5.25x5.2x3.31
2464231960Round Brilliant10.56DVVS1EXStg5.26x5.23x3.3
2456495204Round Brilliant10.56DVVS1EXMed5.25x5.2x3.32
6452650205Round Brilliant10.56DVVS1EXMed5.26x5.22x3.29
2456720852Round Brilliant10.56DVVS1EXMed5.23x5.19x3.31
1448693515Round Brilliant10.56DVVS1EXFnt5.25x5.21x3.3
2446737147Round Brilliant10.56DVVS1EXFnt5.26x5.21x3.31
1468231680Round Brilliant10.56DVVS2EXMed5.29x5.25x3.29
1459680088Round Brilliant10.56DVVS2EXFnt5.26x5.24x3.32
6455419642Round Brilliant10.56EIFEXMed5.32x5.29x3.2
2225030437Round Brilliant10.56EVS1EXMed5.29x5.26x3.31
3435158961Round Brilliant10.56EVVS1EXMed5.24x5.2x3.29
6451324211Round Brilliant10.56EVVS1EXFnt5.25x5.2x3.3
2458522694Round Brilliant10.56EVVS2EXMed5.24x5.22x3.27
1455925506Round Brilliant10.56EVVS2EXFnt5.28x5.25x3.24
6455874013Round Brilliant10.56EVVS2EXFnt5.25x5.21x3.29
5446965688Round Brilliant10.56FIFEXMed5.34x5.3x3.21
7461037640Round Brilliant10.56FVVS1EXMed5.28x5.23x3.29
3405501676Round Brilliant10.56FVVS2EXStg5.3x5.25x3.28
2457984550Round Brilliant10.56FVVS2EXMed5.23x5.18x3.31
2467174036Round Brilliant10.56GIFEXMed5.26x5.22x3.29
7466233383Round Brilliant10.56GIFEXMed5.25x5.22x3.3
6432533823Round Brilliant10.56GVVS1EXStg5.32x5.27x3.26
7406357543Round Brilliant10.56GVVS1EXMed5.26x5.23x3.28
2426384000Round Brilliant10.56GVVS1EXMed5.25x5.21x3.29
2436196379Round Brilliant10.56GVVS1EXMed5.37x5.33x3.18
5426242158Round Brilliant10.56GVVS1EXMed5.27x5.23x3.22
7456343194Round Brilliant10.56GVVS1EXFnt5.26x5.22x3.3
1418306266Round Brilliant10.56GVVS2EXMed5.3x5.28x3.3
2414860002Round Brilliant10.56HIFEXFnt5.3x5.27x3.21
6431122155Round Brilliant10.56HIFEXFnt5.3x5.26x3.23
1463103484Round Brilliant10.56HIFEXFnt5.3x5.26x3.21
7456399085Round Brilliant10.56HIFEXNon5.27x5.22x3.29
1459916110Round Brilliant10.56HIFEXNon5.26x5.23x3.31
2215685791Round Brilliant10.56HVVS1EXStg5.29x5.26x3.27
5221196288Round Brilliant10.56HVVS1EXMed5.3x5.27x3.26
2447830872Round Brilliant10.56HVVS1EXFnt5.37x5.33x3.25
5416538433Round Brilliant10.56HVVS1EXNon5.36x5.32x3.2
6455276505Round Brilliant10.56HVVS1EXNon5.25x5.21x3.3
7432032947Round Brilliant10.56HVVS1EXNon5.25x5.22x3.31
6451870097Round Brilliant10.56HVVS1EXNon5.27x5.23x3.31
2456929138Round Brilliant10.56HVVS1EXNon5.37x5.34x3.21
7406811915Round Brilliant10.56HVVS2EXStg5.29x5.25x3.31
2427341382Round Brilliant10.56HVVS2EXStg5.26x5.21x3.29
1415767116Round Brilliant10.56HVVS2EXNon5.32x5.28x3.23
6421612558Round Brilliant10.56HVVS2EXNon5.22x5.18x3.3
2457759778Round Brilliant10.56IIFEXMed5.27x5.23x3.29
5446048381Round Brilliant10.56IIFEXMed5.28x5.24x3.26
6422580693Round Brilliant10.56IIFEXNon5.24x5.21x3.3
5423554790Round Brilliant10.56IIFEXNon5.26x5.23x3.31
2225048931Round Brilliant10.56JVVS2EXStg5.29x5.27x3.29
1458485114Round Brilliant10.6DIFEXStg5.38x5.33x3.34
1455908393Round Brilliant10.6DIFEXStg5.38x5.34x3.37
2457925643Round Brilliant10.6DIFEXStg5.36x5.31x3.34
2454960401Round Brilliant10.6DIFEXStg5.39x5.35x3.38
1459503771Round Brilliant10.6DVS1EXStg5.39x5.35x3.33
6452369761Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.39x5.35x3.37
1458311957Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.38x5.34x3.39
2447707780Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.36x5.32x3.37
2456795876Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.36x5.32x3.38
2466249966Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.37x5.35x3.37
1468039768Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.36x5.32x3.34
2467643360Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.41x5.38x3.3
6462081389Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.39x5.35x3.34
7456568159Round Brilliant10.6DVVS1EXStg5.39x5.34x3.33
1459874733Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.36x5.32x3.34
6445988703Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.38x5.34x3.38
6452144993Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.38x5.35x3.39
6461272624Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.37x5.33x3.38
6462168493Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.38x5.34x3.34
2466174592Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.36x5.31x3.34
7462232060Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.42x5.39x3.29
1443322847Round Brilliant10.6DVVS1EXMed5.36x5.33x3.37
1458360801Round Brilliant10.6DVVS2EXStg5.37x5.32x3.37
3455577840Round Brilliant10.6DVVS2EXStg5.36x5.32x3.4
3455578493Round Brilliant10.6DVVS2EXMed5.38x5.35x3.37
2424589432Round Brilliant10.6EVS1EXMed5.38x5.33x3.36
1457667447Round Brilliant10.6EVS1EXMed5.36x5.32x3.35
3445499200Round Brilliant10.6EVS1EXFnt5.37x5.34x3.36
6415459332Round Brilliant10.6EVVS1EXStg5.39x5.35x3.38
5456059309Round Brilliant10.6EVVS1EXStg5.37x5.33x3.31
1459431463Round Brilliant10.6EVVS1EXStg5.39x5.34x3.32
5423498323Round Brilliant10.6EVVS1EXMed5.41x5.36x3.36
2416806180Round Brilliant10.6EVVS1EXFnt5.39x5.36x3.35
6452277217Round Brilliant10.6EVVS2EXStg5.35x5.3x3.38
2457568006Round Brilliant10.6EVVS2EXMed5.37x5.33x3.35
6391580733Round Brilliant10.6EVVS2EXFnt5.37x5.34x3.39
7456616494Round Brilliant10.6EVVS2EXFnt5.38x5.34x3.39
7441851299Round Brilliant10.6EVVS2EXFnt5.37x5.32x3.39
2446831400Round Brilliant10.6FVS1EXMed5.38x5.35x3.37
6395003971Round Brilliant10.6FVVS1EXStg5.39x5.35x3.38
2414459086Round Brilliant10.6FVVS1EXStg5.38x5.34x3.37
2418060311Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.39x5.35x3.38
7411674863Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.37x5.33x3.38
6425125685Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.37x5.33x3.38
1419272984Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.38x5.34x3.38
1433020951Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.35x5.33x3.35
6431122097Round Brilliant10.6FVVS1EXMed5.38x5.33x3.33
6441601631Round Brilliant10.6GVS1EXMed5.4x5.37x3.35
1455950230Round Brilliant10.6GVS1EXMed5.37x5.33x3.39
6402938122Round Brilliant10.6GVVS1EXMed5.39x5.36x3.36
6461072000Round Brilliant10.6GVVS1EXStg5.38x5.33x3.39
6455947436Round Brilliant10.6GVVS1EXStg5.39x5.36x3.39
1468446235Round Brilliant10.6GVVS1EXMed5.39x5.36x3.33
2448576123Round Brilliant10.6GVVS1EXMed5.37x5.34x3.35
2436888946Round Brilliant10.6GVVS1EXFnt5.37x5.33x3.35
1413565141Round Brilliant10.6GVVS1EXFnt5.39x5.37x3.36
6224113103Round Brilliant10.6GVVS1EXFnt5.35x5.33x3.39
5453139398Round Brilliant10.6GVVS1EXFnt5.38x5.33x3.37
6455605027Round Brilliant10.6GVVS2EXStg5.38x5.34x3.34
1419949100Round Brilliant10.6GVVS2EXFnt5.38x5.33x3.37
2444883022Round Brilliant10.6GVVS2EXFnt5.37x5.35x3.38
6442275651Round Brilliant10.6GVVS2EXFnt5.37x5.33x3.38
6452667498Round Brilliant10.6GVVS2EXFnt5.37x5.34x3.38
7442182549Round Brilliant10.6GVVS2EXFnt5.37x5.33x3.39
7458853338Round Brilliant10.6HIFEXMed5.41x5.38x3.35
2407921895Round Brilliant10.6HIFEXFnt5.37x5.32x3.35
6441795106Round Brilliant10.6HIFEXFnt5.37x5.33x3.39
2448209575Round Brilliant10.6HVS1EXStg5.39x5.34x3.35
1447499314Round Brilliant10.6HVS1EXStg5.41x5.38x3.33
7426360197Round Brilliant10.6HVS1EXMed5.37x5.35x3.4
6395415584Round Brilliant10.6HVS1EXMed5.39x5.35x3.37
1449933589Round Brilliant1<